İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

12 sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında CBK’da Değişiklik

11 Kasım 2019 PAZARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 30945

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 51

MADDE 1-12 sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5/A maddesinin başlığı “Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu ile danışmanlık ve ihtisas komiteleri” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve mevcut ikinci cümlesinde yer alan “Kurulun” ibaresi “Kurul ile danışmanlık ve ihtisas komitelerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

“Başkanlık bünyesinde ayrıca ihtiyaç duyulan alanlarda görev yapmak üzere danışmanlık komiteleri ve ihtisas komiteleri oluşturulabilir.”

MADDE 2-12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “yapmak” ibaresinden sonra gelmek üzere geleneksel el sanatlarının sürdürülmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- 12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Güvenlik ve sivil savunma” ibaresi “Koruma ve güvenlik” şeklinde ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Başkanlık personelinin hizmet içi eğitimlerini sağlamak, çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla faaliyetlerde bulunmak.”

MADDE 4-12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre ayda üçten fazla olmamak üzere her bir toplantı için Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu üyelerine (9000), Başkanlık bünyesinde oluşturulan danışmanlık komitesi üyelerine (7500) ve ihtisas komitesi üyelerine (6000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak miktarda Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde huzur hakkı ödenebilir.”

MADDE 5- 12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Güvenlik ve emniyet hizmetleri

MADDE 17/A- (1) Başkanlığın yönetim ve sorumluluğunda bulunan saray, köşk, kasır, müzeler ve tarihi fabrikalar ile bina ve tesislerin iç güvenliği Başkanlık tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Başkanlıkça, dış güvenlik ve emniyet tedbirleri ise bulundukları ildeki kolluk kuvvetleri vasıtasıyla valiliklerce sağlanır.”

MADDE 6- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

MADDE 7- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

10 Kasım 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir