İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli 5 Personel Alacak ve Marmara Üniversitesi Sözleşmeli 5 Personel Alacak

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli 5 Personel Alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alınan KPSSP3 (B) puanı ve İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dengi puan esas alınacaktır.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-0’); });

POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU

İş Tanımı

Alınacak

Kişi Sayısı

Sınava

Çağırılacak Aday Sayısı

Çalışma

Süresi

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

Yazılım Proje

Yöneticisi

1

10

Tam

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-1’); });

Zamanlı

4 katına kadar

Kıdemli Yazılım

Geliştirme

Uzmanı

1

10

Tam

Zamanlı

4 katına kadar

Kıdemli Sistem

Uzmanı

1

10

Tam

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-2’); });

Zamanlı

3 katına kadar

Web Yazılım Geliştirme

Uzmanı

1

10

Tam

Zamanlı

2 katına kadar

Yazılım

Geliştirme

Uzmanı

1

10

Tam

Zamanlı

2 katına kadar

I. BAŞVURU ŞARTLARI:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-3’); });

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) (Mülga:RG-2/5/2012-28280)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

B-ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-4’); });

Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına veya 4 katına kadar olan pozisyonlara başvuranların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir. Aşağıdaki şartları sağlayamayanlar 2 (iki) katı pozisyonlara başvurabileceklerdir.

I. 3 (üç) katına kadar olan pozisyonlar için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

II. 4 (dört) katına kadar olan pozisyonlar için en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

III. Bu ilanın I.A.1. Genel Şartlar maddesinin (b) bendine uymak.

B.1. Yazılım Proje Yöneticisi (1 kişi – 4 katına kadar)

a) En az 10 (on) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 5 (beş) yılını yazılım takım lideri veya yazılım proje yöneticisi olarak çalışmış olmak. Çalışma süresinin tespiti III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünün 2. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler maddesi, tecrübe şartının belirlenmesinde ise III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünde 3. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır.

b) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak,

ç) SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak,

c) Veri tabanlarının optimize edilmesi, güvenlik kontrollerinin yapılması, veri tabanı

kullanım metotlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi konularında deneyim sahibi olmak,

d) Veri ambarı modellemesi, oluşturulması ve veri toplama süreçlerinde deneyimli olmak,

e) Kurumun Bilgi Yönetim Sistemi ve diğer uygulamalara entegrasyonu ve yetkisiz kişilerce alınmasını engellemek amacıyla güvenlik altına alan mekanizmanın tasarımını ve programlamasını yapabilmek,

f) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve VMWare veya HyperV ürünlerinde deneyimli olmak,

h) LDAP ve Microsoft Sharepoint Server konularına deneyimli olmak.

i) Proje yönetimi eğitimi almış olmak, tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

j) Yazılım ekibini bir projenin planlama, analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,

k) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,

l) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,

m) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,

n) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada

gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,

o) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim sahibi olmak.

p) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

q) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

r) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

s) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

B.2. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi – 4 katına kadar)

a) En az 10 (on) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 3 (üç) yılını Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak çalışmış olmak. Çalışma süresinin tespiti III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünün 2. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler maddesi, tecrübe şartının belirlenmesinde ise III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünde 3. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır.

b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.

c) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

d) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak, ç) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,

e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,

f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

h) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

i) Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,

j) Telerik RadControls for ASP.NET kullanma bilgisine sahip olmak,

k) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi olmak,

l) İleri düzey Transact-SQL bilgisine sahip olmak,

m) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

n) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak,

o) Mobil uygulamalar konusunda deneyim sahibi olmak,

p) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

q) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

r) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

s) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini

devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

t) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

u) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

v) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

w) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,

x) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,

y) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,

z) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,

aa) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim sahibi olmak.

B.3. Kıdemli Sistem Uzmanı (1 kişi – 3 katına kadar)

1) Aşağıdaki sertifikalardan en az 2’sine sahip olduğunu belgelemek:

a) MCSE: Cloud Platform and Infrastructure Sertifikası

b) MCSE: S: M Microsoft Sistem Mühendisliği Sertifikası

c) MCSA: Windows Server 2012 veya 2016 Sertifikası

d) MCSA: S: M Microsoft Sistem Mühendisliği Sertifikası

e) MCTS: Microsoft Sertifikalı Teknoloji Uzmanı

f) MCITP: Server Administrator sertifikası

2) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a) En az orta ve büyük ölçekli işletmelerin BT departmanlarında kurum çalışanı veya bu

kurumlara danışmanlık yapan firma personeli olarak, en az 5(beş) yıl görev yapmış olmak, bu sürenin en az 3 (üç) yılını sistem alanında çalışmış olmak. Çalışma süresinin tespiti III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünün 2. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler maddesi, tecrübe şartının belirlenmesinde ise III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünde 3. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır.

b) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2008, 2008 R2, 2012, 2016… R2) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak.

c) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory (LDAP), WSUS, DNS, DHCP, IIS, KMS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak

d) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde NFS, CIFS, iSCSI servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak

e) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde File server, Failover cluster konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Sunucu sanallaştırma teknolojilerinde (Microsoft Hyper-V, Vmware vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak.

g) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

h) Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

i) Veri depolama sistemleri(EMC, ZFS veya NetApp ürünlerinden en az birinde) ve SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

j) Veri yedekleme sistemleri kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak.

k) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Replication konularında tecrübe sahibi olmak,

l) System Center Configuration Manager (SCCM) konfigurasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) System Center Virtual Machine Manager (VMM) konfigurasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Microsoft SQL Server kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak.

p) İş sürekliliği veya felaketten kurtarma sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak

B.4. Web Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi – 2 katına kadar)

a) En az 3 (üç) yıl web tabanlı yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak. Çalışma süresinin tespiti III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünün 2. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler maddesi, tecrübe şartının belirlenmesinde ise III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünde 3. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır.

b) Web tabanlı yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) Genel kullanıcı deneyimi ve UI tasarım ilkelerine hakim olmak,

d) Tarayıcı ve cihaz uyumluluğu konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Php ve Laravel framework kullanarak web tabanlı uygulama geliştirebiliyor olmak,

f) MVC ve ORM teknolojilerine hakim olmak,

g) Mysql ve ilişkisel veri tabanı tasarımı üzerine bilgi sahibi olmak,

h) Yüksek trafikli web uygulamalarında kod ve veri tabanı sorgusu optimizasyonu

becerisine sahip olmak,

i) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak,

j) HTML5, CSS3 ve Javascript (Jquery, AngularJS, ReactJs, VueJs vb.) bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

k) UX / UI geliştirme prensipleri ve Responsive Design konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Web projelerinin belirlenen akış ve ara yüz tasarımına uygun HTML, CSS ve Javascript kodlama yapabiliyor olmak,

m) Versiyon kontrol sistemi (Git, SVN) kullanımında bilgi sahibi olmak,

n) Teknik dokümanları okuyup anlayabilecek seviyede İngilizce biliyor olmak,

o) Tercihen css pre-processorlerine ve task runner’lara (SCSS, Gulp) hakim olmak,

p) Tercihen Linux/Unix işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

q) Tercihen Arama Motoru Optimizasyonları konularında bilgi sahibi olmak,

r) Tercihen API ve Web servisler konusunda bilgi sahibi olmak,

B.5. Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi – 2 katına kadar)

a) En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak Çalışma süresinin tespiti III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünün 2. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler maddesi, tecrübe şartının belirlenmesinde ise III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünde 3. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır.

b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.

c) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

d) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,

ç) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,

e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,

f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

h) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

i) Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,

j) Telerik RadControls for ASP.NET kullanma bilgisine sahip olmak,

k) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi olmak,

l) İleri düzey Transact-SQL bilgisine sahip olmak,

m) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

n) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak,

o) Mobil uygulamalar konusunda deneyim sahibi olmak,

p) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

q) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

r) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

s) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

t) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

u) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

v) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

b) Adayların III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Yeri: Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı 34722 Kadıköy / İSTANBUL

III. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

5.

Yabancı Dil Belgesi

Varsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı. (Belge ibraz etmeyenlerin

yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir)

6.

Mezuniyet Belgesi

Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, mezun olunan fakülte ya da noter tasdikli sureti olacaktır. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin örneği gerekmektedir.

7.

En Az 2 (İki) Programlama Dilini

Bildiğini Gösteren

Belgeler

Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir.

Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programlama dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, transkript ile birlikte ayrıca ibraz

edilmelidir.

9

Sertifikalar

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Üniversitemiz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi

ve belgelerde sertifikanın geçerliliği teyit edilmezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

10

Nüfus cüzdanı örneği

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan her pozisyon için duyurulan boş pozisyonların her birisine Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan sınava çağrılacak aday sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınav için çağrılacaktır.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

V. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sitesi, www.pdb.marmara.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VI. SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 03 Ocak 2020 tarihinde saat 10:00’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan aday listesi http://pdb.marmara.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

VII. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

SINAVIN ŞEKLİ

a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

SINAV KONULARI

Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki “Özel Şartlar (Nitelikler)” bölümünde belirtilen tüm konulardır.

VIII. DEĞERLENDİRME

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

IX. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Sınav sonuçları sınav komisyonunca http://pdb.marmara.edu.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde kamu kurum ve kuruluşlarına tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

X. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

XI. ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1-Başvuru formu (Fotoğraflı),

2-Özgeçmiş

3-Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

4-Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği,

5-Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

6-6 adet fotoğraf,

7-Tam Teşekküllü Hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

8-E-devlet kapısından alınan kare kodlu arşiv kayıtlı adli sicil kaydı,

9-İkametgah Senedi,

10-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.

11-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır).

12-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge.

13-Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).

14-İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti

15-KPSS P3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi

16-Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı http://pdb.marmara.edu.tr internet adresinden temin edilebilecek olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. ( İki nüsha olarak bilgisayar ortamında düzenlenmesi, fotoğraf yapıştırılması ve ekinde nüfus cüzdan örneğinin bulunması gerekmektedir.) 10312/1-1

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli 5 Personel Alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alınan KPSSP3 (B) puanı ve İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dengi puan esas alınacaktır.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-0’); });

POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU

İş Tanımı

Alınacak

Kişi Sayısı

Sınava

Çağırılacak Aday Sayısı

Çalışma

Süresi

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

Yazılım Proje

Yöneticisi

1

10

Tam

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-1’); });

Zamanlı

4 katına kadar

Kıdemli Yazılım

Geliştirme

Uzmanı

1

10

Tam

Zamanlı

4 katına kadar

Kıdemli Sistem

Uzmanı

1

10

Tam

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-2’); });

Zamanlı

3 katına kadar

Web Yazılım Geliştirme

Uzmanı

1

10

Tam

Zamanlı

2 katına kadar

Yazılım

Geliştirme

Uzmanı

1

10

Tam

Zamanlı

2 katına kadar

I. BAŞVURU ŞARTLARI:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-3’); });

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) (Mülga:RG-2/5/2012-28280)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

B-ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-4’); });

Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına veya 4 katına kadar olan pozisyonlara başvuranların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir. Aşağıdaki şartları sağlayamayanlar 2 (iki) katı pozisyonlara başvurabileceklerdir.

I. 3 (üç) katına kadar olan pozisyonlar için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

II. 4 (dört) katına kadar olan pozisyonlar için en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

III. Bu ilanın I.A.1. Genel Şartlar maddesinin (b) bendine uymak.

B.1. Yazılım Proje Yöneticisi (1 kişi – 4 katına kadar)

a) En az 10 (on) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 5 (beş) yılını yazılım takım lideri veya yazılım proje yöneticisi olarak çalışmış olmak. Çalışma süresinin tespiti III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünün 2. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler maddesi, tecrübe şartının belirlenmesinde ise III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünde 3. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır.

b) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak,

ç) SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak,

c) Veri tabanlarının optimize edilmesi, güvenlik kontrollerinin yapılması, veri tabanı

kullanım metotlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi konularında deneyim sahibi olmak,

d) Veri ambarı modellemesi, oluşturulması ve veri toplama süreçlerinde deneyimli olmak,

e) Kurumun Bilgi Yönetim Sistemi ve diğer uygulamalara entegrasyonu ve yetkisiz kişilerce alınmasını engellemek amacıyla güvenlik altına alan mekanizmanın tasarımını ve programlamasını yapabilmek,

f) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve VMWare veya HyperV ürünlerinde deneyimli olmak,

h) LDAP ve Microsoft Sharepoint Server konularına deneyimli olmak.

i) Proje yönetimi eğitimi almış olmak, tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

j) Yazılım ekibini bir projenin planlama, analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,

k) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,

l) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,

m) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,

n) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada

gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,

o) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim sahibi olmak.

p) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

q) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

r) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

s) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

B.2. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi – 4 katına kadar)

a) En az 10 (on) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 3 (üç) yılını Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak çalışmış olmak. Çalışma süresinin tespiti III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünün 2. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler maddesi, tecrübe şartının belirlenmesinde ise III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünde 3. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır.

b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.

c) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

d) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak, ç) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,

e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,

f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

h) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

i) Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,

j) Telerik RadControls for ASP.NET kullanma bilgisine sahip olmak,

k) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi olmak,

l) İleri düzey Transact-SQL bilgisine sahip olmak,

m) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

n) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak,

o) Mobil uygulamalar konusunda deneyim sahibi olmak,

p) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

q) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

r) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

s) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini

devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

t) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

u) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

v) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

w) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,

x) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,

y) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,

z) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,

aa) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim sahibi olmak.

B.3. Kıdemli Sistem Uzmanı (1 kişi – 3 katına kadar)

1) Aşağıdaki sertifikalardan en az 2’sine sahip olduğunu belgelemek:

a) MCSE: Cloud Platform and Infrastructure Sertifikası

b) MCSE: S: M Microsoft Sistem Mühendisliği Sertifikası

c) MCSA: Windows Server 2012 veya 2016 Sertifikası

d) MCSA: S: M Microsoft Sistem Mühendisliği Sertifikası

e) MCTS: Microsoft Sertifikalı Teknoloji Uzmanı

f) MCITP: Server Administrator sertifikası

2) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a) En az orta ve büyük ölçekli işletmelerin BT departmanlarında kurum çalışanı veya bu

kurumlara danışmanlık yapan firma personeli olarak, en az 5(beş) yıl görev yapmış olmak, bu sürenin en az 3 (üç) yılını sistem alanında çalışmış olmak. Çalışma süresinin tespiti III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünün 2. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler maddesi, tecrübe şartının belirlenmesinde ise III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünde 3. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır.

b) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2008, 2008 R2, 2012, 2016… R2) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak.

c) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory (LDAP), WSUS, DNS, DHCP, IIS, KMS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak

d) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde NFS, CIFS, iSCSI servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak

e) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde File server, Failover cluster konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Sunucu sanallaştırma teknolojilerinde (Microsoft Hyper-V, Vmware vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak.

g) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

h) Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

i) Veri depolama sistemleri(EMC, ZFS veya NetApp ürünlerinden en az birinde) ve SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

j) Veri yedekleme sistemleri kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak.

k) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Replication konularında tecrübe sahibi olmak,

l) System Center Configuration Manager (SCCM) konfigurasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) System Center Virtual Machine Manager (VMM) konfigurasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Microsoft SQL Server kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak.

p) İş sürekliliği veya felaketten kurtarma sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak

B.4. Web Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi – 2 katına kadar)

a) En az 3 (üç) yıl web tabanlı yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak. Çalışma süresinin tespiti III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünün 2. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler maddesi, tecrübe şartının belirlenmesinde ise III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünde 3. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır.

b) Web tabanlı yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) Genel kullanıcı deneyimi ve UI tasarım ilkelerine hakim olmak,

d) Tarayıcı ve cihaz uyumluluğu konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Php ve Laravel framework kullanarak web tabanlı uygulama geliştirebiliyor olmak,

f) MVC ve ORM teknolojilerine hakim olmak,

g) Mysql ve ilişkisel veri tabanı tasarımı üzerine bilgi sahibi olmak,

h) Yüksek trafikli web uygulamalarında kod ve veri tabanı sorgusu optimizasyonu

becerisine sahip olmak,

i) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak,

j) HTML5, CSS3 ve Javascript (Jquery, AngularJS, ReactJs, VueJs vb.) bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

k) UX / UI geliştirme prensipleri ve Responsive Design konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Web projelerinin belirlenen akış ve ara yüz tasarımına uygun HTML, CSS ve Javascript kodlama yapabiliyor olmak,

m) Versiyon kontrol sistemi (Git, SVN) kullanımında bilgi sahibi olmak,

n) Teknik dokümanları okuyup anlayabilecek seviyede İngilizce biliyor olmak,

o) Tercihen css pre-processorlerine ve task runner’lara (SCSS, Gulp) hakim olmak,

p) Tercihen Linux/Unix işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

q) Tercihen Arama Motoru Optimizasyonları konularında bilgi sahibi olmak,

r) Tercihen API ve Web servisler konusunda bilgi sahibi olmak,

B.5. Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi – 2 katına kadar)

a) En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak Çalışma süresinin tespiti III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünün 2. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler maddesi, tecrübe şartının belirlenmesinde ise III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünde 3. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır.

b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.

c) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

d) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,

ç) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,

e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,

f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

h) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

i) Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,

j) Telerik RadControls for ASP.NET kullanma bilgisine sahip olmak,

k) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi olmak,

l) İleri düzey Transact-SQL bilgisine sahip olmak,

m) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

n) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak,

o) Mobil uygulamalar konusunda deneyim sahibi olmak,

p) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

q) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

r) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

s) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

t) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

u) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

v) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

b) Adayların III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Yeri: Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı 34722 Kadıköy / İSTANBUL

III. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

5.

Yabancı Dil Belgesi

Varsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı. (Belge ibraz etmeyenlerin

yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir)

6.

Mezuniyet Belgesi

Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, mezun olunan fakülte ya da noter tasdikli sureti olacaktır. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin örneği gerekmektedir.

7.

En Az 2 (İki) Programlama Dilini

Bildiğini Gösteren

Belgeler

Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir.

Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programlama dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, transkript ile birlikte ayrıca ibraz

edilmelidir.

9

Sertifikalar

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Üniversitemiz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi

ve belgelerde sertifikanın geçerliliği teyit edilmezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

10

Nüfus cüzdanı örneği

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan her pozisyon için duyurulan boş pozisyonların her birisine Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan sınava çağrılacak aday sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınav için çağrılacaktır.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

V. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sitesi, www.pdb.marmara.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VI. SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 03 Ocak 2020 tarihinde saat 10:00’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan aday listesi http://pdb.marmara.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

VII. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

SINAVIN ŞEKLİ

a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

SINAV KONULARI

Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki “Özel Şartlar (Nitelikler)” bölümünde belirtilen tüm konulardır.

VIII. DEĞERLENDİRME

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

IX. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Sınav sonuçları sınav komisyonunca http://pdb.marmara.edu.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde kamu kurum ve kuruluşlarına tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

X. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

XI. ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1-Başvuru formu (Fotoğraflı),

2-Özgeçmiş

3-Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

4-Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği,

5-Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

6-6 adet fotoğraf,

7-Tam Teşekküllü Hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

8-E-devlet kapısından alınan kare kodlu arşiv kayıtlı adli sicil kaydı,

9-İkametgah Senedi,

10-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.

11-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır).

12-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge.

13-Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).

14-İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti

15-KPSS P3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi

16-Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı http://pdb.marmara.edu.tr internet adresinden temin edilebilecek olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. ( İki nüsha olarak bilgisayar ortamında düzenlenmesi, fotoğraf yapıştırılması ve ekinde nüfus cüzdan örneğinin bulunması gerekmektedir.) 10312/1-1

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir