İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 – Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ndeki esaslar uygulanacaktır. Doçentlik Eser İncelenmesinden geçerek Doçent unvanını almış ancak, sözlü sınava girmemiş adayların; Sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra ÜAK tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır.

2 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan “Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-0’); });

3 – Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan “Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 – Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

NOT: Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluşturulan bilimsel dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

B) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT İLAN

10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-0’); });

2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3) Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

4) Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

5) 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 09/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

6) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-1’); });

7) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-2’); });

1- Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu (http://persdb.isparta.edu.tr adresinde DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde Kullanılan Formlar (Akademik)’da bulunan “Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu”‘nu doldurulacaktır).

2- Özgeçmiş.

3- Nüfus cüzdan fotokopisi.

4- ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı (ÖSYM’nin web sayfasından Sonuç Belgesi Kontrol Kodu bulunan kare kodlu belge). Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

5- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösteren belge.

6- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin onaylı sureti. (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) (E-devletten alınan kare kodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-3’); });

7- Lisans Transkripti (onaylı) (Mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır. Kare kodlu transkriptler kabul edilecektir. Fotokopi olarak sunulan transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir).

8- İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık).

9- Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlanda belirtilen özel şarta göre) (Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracaklar için).

10- Lisansüstü öğrenci olduğuna dair belge (İlanda belirtilen özel şarta göre) (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için).

11- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge) (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için).

12- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir).

13- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.).

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar kadronun ilan edildiği birime şahsen veya posta ile başvuruda bulunabilir. İlgili birimlere yapılmayan veya postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılmayan ya da eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

2- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-4’); });

3- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

4- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (http://www.isparta.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

7- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edilebilir.

8- www.turkiye.gov.tr İnternet adresinden alınan kare kodlu mezun belgeleri ile başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

SINAV TAKVİMİ

İlan Yayım Tarihi

29 Kasım 2019

Başvuru Başlangıç Tarihi

29 Kasım 2019

Başvuru Bitiş Tarihi

13 Aralık 2019 (Mesai Bitimi)

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

17 Aralık 2019

Giriş Sınavı Tarihi

20 Aralık 2019

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

23 Aralık 2019

İLAN EDİLEN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT BİLGİLER

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir