İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alacak- Güncellendi ve Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alacak- Güncellendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

29/11/2019 tarih ve 30963 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan “Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavında” aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1 – “Başvuru Şekli ve Yeri” başlıklı 2 inci maddesinin ilk paragrafının 2 inci satırında yer alan (1 inci sayfa) “Remi Gazete’de” ifadesinin, “Resmi Gazete’de” şeklinde,

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-0’); });

2 – “Değerlendirme” başlıklı 5 inci maddesinin 5 inci paragrafının ilk satırındaki (4 üncü sayfa) “10 tam puan” ifadesinin “100 tam puan” olarak değiştirilmiştir.

10451/1-1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8. Derecede boş bulunan 5 (beş) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacaktır.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-1’); });

Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan adli sicil kaydı istenecektir.)

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 ve 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 70 (Yetmiş) ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda; en yüksek puan sıralamasına göre ilk 100 (Yüz) aday içerisinde bulunmak, (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun şekilde başvuranların sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması neticesinde belirlenecek ilk 100 aday giriş sınavına alınacak olup, 100. aday ile eşit puana sahip aday/adaylar da sınava çağrılacaktır)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-2’); });

d) 01/01/2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1984 ve daha sonraki doğumlular)

e) Müfettişlik karakter ve niteliklerine haiz olmak,

f) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak, (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu istenecektir)

g) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya erteletmiş olmak, (Sözlü sınava girmeye hak kazanan erkek adaylardan askerlik durum belgesi istenecektir.)

h) Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak, (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.)

i) Yapılacak sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak,

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-3’); });

2- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla başvurularını sınav duyurusunun Remi Gazete’de yayımlanmasını takip eden günden başlayarak, en geç 16/12/2019 tarihi Cuma günü mesai saati sonuna kadar; “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı (A Blok, 6. Kat) Hakkı Turayliç Caddesi No: 5, Posta Kodu: 06338, Emek Çankaya / Ankara / TÜRKİYE”

Adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvurularda 16/12/2019 tarihi Cuma günü mesai bitiminden önce belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer nedenlerle süresi içinde Başkanlığa iletilmeyen veya ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular işleme alınmayacaktır.

Yazılı giriş sınavına girmeye hak kazananların listesi Bakanlık internet sayfasında (https://www.uab.gov.tr/duyurular) ilan edilir.

Adaylar yazılı sınav için yapacakları başvurularında;

a) Aday başvuru formu,

b) KPSS sonuç belgesi (Geçerlilik süresi ve doğruluğuna ilişkin inceleme ve kontrolleri yapılacaktır.),

c) Yüksek Öğrenim Kurum diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da onaylı sureti,

d) Son 6 (altı) ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

e) Kimlik belgesi sureti ve vukuatlı nüfus kayıt örneği

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-4’); });

ekleyeceklerdir. Aday başvuru formu Bakanlık internet sayfasında yayımlanan ilana ekli olarak bulunmaktadır. Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Adaylardan başvuru koşullarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, hiçbir hak talep edemezler. Belgelerin sahte veya hileli olduğunun anlaşılması halinde aday hakkında gerekli yasal süreç başlatılacaktır.

3 – SINAV TARİHİ VE YERİ:

Giriş Sınavı önce çoktan seçmeli test usulünde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.

Sınavın yazılı bölümü, 29/12/2019 tarihinde Pazar günü saat 10:00’da “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15 Temmuz Binası Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. 150. Sokak Etlik/Ankara” adresinde yapılacak olup, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar 18/12/2019 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının (https://www.uab.gov.tr/duyurular) internet sayfasından isim, soy isim ve KPSS puanları ile birlikte ilan edilecek, adaylar giriş belgelerini bu sayfadan temin edeceklerdir. Bunun haricinde adaylara yazılı giriş sınavına dair herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar yazılı sınava, (https://www.uab.gov.tr/duyurular) sayfasından temin edecekleri giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden pasaportlarını yanlarında bulunduracaklardır.

Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sözlü sınav tarihi ve yeri Bakanlık internet sayfasında (https://www.uab.gov.tr/duyurular) duyurulacaktır.

4- YAZILI SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre 5 (beş) seçenekli olarak yapılacaktır. Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe sınav grupları için soru değeri dörder puan olmak üzere yirmi beşer soru, Yabancı Dil sınav grubu için soru değeri beşer puan olmak üzere 20 (yirmi) olacak şekilde toplam 120 soru sorulacaktır. Yazılı sınav süresi toplam 150 dakikadır.

Yazılı sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir.

1. HUKUK

a) Anayasa Hukuku,

b) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat,

c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet Aleyhine İşlenen Suçlar), ç) Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar),

d) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

e) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku),

f) Deniz Ticaret Hukuku (Genel Esaslar, Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi, Türk

Boğazlarının Hukuki Statüsü ve Hukuki Düzenlemeleri, Navlun Sözleşmeleri, Yolcu Taşıma Sözleşmeleri),

g) İş Hukuku (Genel Esaslar, Sendikalar Hukuku, Toplu İş Sözleşmeleri),

h) İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar),

2. İKTİSAT

a) Mikro İktisat,

b) Makro İktisat,

c) Uluslararası İktisat, ç) İşletme İktisadı,

3. MALİYE

a) Maliye Politikası,

b) Kamu Gelir ve Giderleri,

c) Bütçe,

ç) Türk Vergi Mevzuatının Genel Esasları,

4. MUHASEBE:

a) Genel Muhasebe,

b) Bilanço Analiz ve Teknikleri,

c) Ticari Hesap,

5. YABANCI DİL:

– İngilizce,

5) DEĞERLENDİRME:

Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli olacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanamayacaklardır. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavı başarılı sayılmak için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan puanlardan her birinin 60’dan ve ortalamasının da 70’den az olmaması gerekir. Yabancı dil notu ortalamaya dahil edilmeyecek, tercih nedeni sayılacaktır. Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların başarı dereceleri tespit edilirken, giriş sınav puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya, giriş sınav puanı ile birlikte yazılı sınav puanlarının da eşit olması halinde, başvuru yaptığı KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik kazanır. Giriş sınavından 70 ve üzeri puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak sayılmaz.

Sözlü sınava, yazılı sınavdan en yüksek notu alan adaydan başlamak üzere 20 aday davet edilecektir. Davet edilecek en son sıradaki adayla aynı puandaki adaylar da sözlü sınava davet edilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sözlü sınav tarihi ve yeri (https://www.uab.gov.tr/duyurular) adresinden duyurulacaktır.

Sözlü sınavda, adayların; genel olarak alan bilgi düzeyi ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi şahsi vasıfları değerlendirilecektir.

Sözlü sınavı başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin her birinin 10 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının 70’den az olmaması gerekir.

Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav puanının 70’den az olmaması gerekir.

Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asıl ve asıl sayısı kadar yedek adayların listesi, Bakanlık internet sayfasından (https://www.uab.gov.tr/duyurular) ilan edilecek ve giriş sınavında başarılı olan adaylara sonuç Denetim Hizmetleri Başkanlığı tarafından iadeli taahhütlü posta ile bildirilecektir.

6) DİĞER HUSUSLAR:

Sınav için istenen belgeler ile diğer ayrıntılı bilgiler (https://www.uab.gov.tr/duyurular) adresinden, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığının (0312) 203 10 84-(0312) 203 18 81 numaralı telefonlarından alınabilir.

Adaylar, sınav sorularına veya sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, yazılı sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç 7 (Yedi) günü içinde UAB Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı’nın T.C. Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR53 0001 2009 4520 0044 0002 64 numaralı hesabına 100 TL (Yüz Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığına yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur. 10412/1-1

Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

29.11.2019 tarih ve 30963 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Öğretim Elemanı ilanımızın İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ortaçağ Tarihi Araştırma Görevlisi

kadrosunda aşağıdaki düzeltme yapılmıştır.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-0’); });

İlan olunur.

ÜNVANI

ARŞ. GÖR

ALES

YDS

veya

ALES

AÇIKLAMA

BİRİMİ

ABD

Adet-Der.

Eşdeğeri

Puan

Türü

İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ortaçağ

Tarihi

1-6

70

50

SÖZ

Tarih lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora

yapıyor olmak.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-1’); });

Üniversitemiz Birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanunun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin www.firat.edu.tr internet adresinde mevcuttur.

Duyuru Başlama Tarihi: İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihtir.

Son Başvuru Tarihi, Ön değerlendirme Tarihi, Sınava Giriş Tarihi ve Sınav Açıklama Tarihi Üniversitemiz www.firat.edu.tr. adresinde duyurulacaktır.

Başvuru adresi: Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Elazığ

Genel Şartlar

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-2’); });

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel Şartlar

1) Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

2) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-3’); });

3) 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

İstenilen Belgeler

1- Özgeçmiş

2- Dilekçe (www.firat.edu.tr sayfasında temin edilebilir.)

3- 1 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)

4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5- Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı veya Fotokopisi ile e-devlet çıktısı ile birlikte)

6- Tezli Yüksek Lisans Belgesi (Onaylı veya Fotokopisi ile e-devlet çıktısı ile birlikte)

7- Lisans Transkript Belgesi (Aslı veya Onaylı)

8- İsteniyorsa Doktora, Sanatta Yeterlilik, Uzmanlık Belgesi (Onaylı)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-4’); });

9- ALES Belgesi

10- Yabancı Dil Belgesi (KPDS/ÜDS/YÖKDİL/YDS)

11- Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi

12- İlan Şartında Deneyim veya Hizmet İsteniyorsa Onaylı Hizmet Belgesi

13- Adli Sicil Belgesi

Muafiyet

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin uzmanlık alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, genel şartlar başlığı altında yer alan 4. maddesi kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

10370/1-1

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir