İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Seyyar görev tazminatı, geriye doğru kaç yıl için talep edilebilir?

2017 ila 2019 yılları arasında, seyyar görev tazminatını alamayan bir memur, kaç yıl içerisinde nasıl talep edebilir?

SORU: … ilçe tarım ve orman müdürlüğünde teknikerim. 2016’nın temmuz ayından itibaren arazi kontrolüne çıkmaktayım. 2017’nin ocak ayından itibaren seyyanen görev tazminatı alıyorum. Fakat 2017-2018-ve 2019 üçer aylık şeklinde ödenen arazi tazminatı almadım. Geriye dönük arazi tazminatı alabilir miyim? Alırsam ne gibi evrak ve dokümanlar lazım? Hangi kanunun hangi maddelerini emsal tutmalıyım?

CEVAP: Öncelikle aşağıdaki hususu vurgulamak gerekmektedir:

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesinde, asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik ve yol masrafı Ödenmeyeceği, bunlardan görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere Bakanlığımızca vize edilen cetvellere dayanılarak fiilen gezici görev yaptıkları günler için almakta oldukları aylık/kadro derecelerine göre müstahak oldukları yurtiçi gündeliklerinin üçte birinin günlük tazminat olarak verileceği hüküm altına alınmıştır.

Dolayısıyla, seyyar görev tazminatının sadece asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında fiilen gezici olarak görev yapan ve görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülen ve vize edilen cetvellerde unvan ve sayıları belirtilen personele ödenmesi gerekmektedir.

Görüldüğü üzere burada 3 şart aranmaktadır:

-Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında olacak,

-Belirli bir görev bölgesi içinde olacak,

-Fiilen gezici olarak görev yapılacak.

Örneğin, herhangi bir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde 1 ay süre ile geçici olarak görevlendirilen bir personele, geçici görev gündeliği almakta iken aynı günleri kapsayan görevlendirilme nedeniyle anılan Kanunun 49 uncu maddesine göre seyyar görev tazminatı ödenmesi mümkün değildir. (Hazine Ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 27/03/2019 tarihinde Bakanlığınıza verdiği görüşten).

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanununun ek geçici 9’uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar”a ekli II sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 6’ncı sırasında, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personel belirli şartlara ve sınırlamalara uyulması koşulu ile belli oranlarda ek özel hizmet tazminatı ödeneceği ve ödemelerin görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılacağı hükme bağlanmıştır.

“2016 nın temmuz ayından itibaren arazi kontrolüne çıkmaktayım” ibaresinden asli göreviniz gereği memuriyet mahalli dışında, belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yaptığınız anlaşılmakta ise (ki bunları kurumunuzdan temin edeceğiniz görevlendirme belgeleri ile ispat etmeniz gerekmektedir) yapacağınız işlemler şu şekildedir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 21 inci maddesinde yer alan, “Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler.

Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.

Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller Cumhurbaşkanınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.” hükmü gereğince yanlışlığın düzeltilmesi hususunda “silsile yoluyla” amirlerinize başvurmanız gerekmektedir. İlgili Yönetmelikte belirlenen süre zarfında şahsızınıza bir cevap verilerek konu açıklığa kavuşturulacaktır.

2- Başvurunuz üzerine, yanlışlık varsa ek bordro olarak hesaplanıp ödenmesi gerekmektedir. Bu ödeme yapılır iken hesaplanan ek bordroda ödemenin yapılması gerektiği gecikme ay ve yıldaki maaş katsayıları baz alınması gerekmektedir. Bu konudaki zaman aşımı süresi ise, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 34 üncü maddesine göre, hizmetin yapıldığı yılı takip eden yıldan başlamak üzere 5 yıldır.

İlgili madde şu şekildedir:

“İlgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer.”

Süre kaçırılmış ise dava yolu tek seçenektir.

3- Başvurunuzun reddedilmesi veya hiç cevap verilmemesi halinde; reddedildiği tarihten başlayarak 60 gün, Müracaat ve şikayet yönetmeliğine göre ise 30 gün içinde cevap verilmeyen dilekçenize 31. Günden başlayarak 60 gün içinde dava açmanız gerekmektedir.

İşlemin eski tarihlerde yapılmış olması sizi tereddüde düşürmesin.

Parasal haklarda, her başvuruyla birlikte dava açma süresi yeniden başlayacağına ilişkin Danıştayın kararları bulunduğu gibi mali hakların 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde istenebileceğine ilişkin kararı da bulunmaktadır.

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir