İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Tapu ve Kadastro 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak ve Bartın Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı

Tapu ve Kadastro 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere; 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Personel pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü ve uygulamalı sınavla, aşağıda pozisyonu/unvanı ve brüt ücreti belirtilen toplam Onbeş (15) adet Sözleşmeli Bilişim personeli alınacaktır.

Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

KPSS ve Yabancı Dil Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-0’); });

KPSS Puanı: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik uyarınca lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen puan türünden alınan geçerli puanı,

Yabancı Dil Puanı: İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puanı ifade eder.

Başvuru yapacak adayların 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında aldıkları (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile başvuru süresinin son günü itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde yabancı dil sınavlarından almış oldukları (Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi) puanın yüzde otuzunun toplamı esas alınacaktır. (KPSS puanı olmayan ve belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilir)

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarının, belirtilen her unvan için 10 (on) katı aday sınava çağrılacaktır. (Bu sıralamaya göre son sıradaki adayların eşit puanlı olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.) Sınava çağrılacak adayların listesi sınavın yeri ve tarihi www.tkgm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-1’); });

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece Bürüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı ücret pozisyonları için başvurabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-2’); });

– Ücret tavanı 2 (iki) katı olanlar için en az 3 (üç)yıllık,

– Ücret tavanı 3 (üç) ve 4 (dört) katı olanlar için en az 5 (beş) yıllık

mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Tüm Adaylar İçin Ortak Özel Şartlar

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-3’); });

a) “Deneyim sahibi olmak” veya “tecrübe sahibi olmak” ibaresi geçen yerlerde, bahsi geçen konuda kamu veya özel bir kuruluşta maddede istenilen süreyle, eğer süre belirtilmemişse en az 1 (bir) yıl çalıştığını gösteren, çalışılan unvan ve çalışma konusunu içerir referans mektubu veya benzeri bir çalışma belgesinin ibrazı gereklidir.

b) Teknik dokümantasyon okuma ve yazışma yapabilecek derecede İngilizce bilmek,

c) Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyet sonrası süreler dikkate alınacaktır.

ç) İstenilen sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. (Başvuru sırasında beyan esas alınacaktır.)

f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak.

1. YAZILIM GELİŞTİRME TAKIM LİDERİ VE ÇÖZÜM MİMARI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar)

1.1. Java, C# dillerinden birinin kullanıldığı projelerde en az 8 (Sekiz) yıl yazılım geliştirme tecrübesi bulunmak, bu sürenin en az 3 (üç) yılında takım liderliği yapmış olmak ve bunu belgelemek,

1.2. Kullanıcı sayısı 5.000’den fazla olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev almış olmak ve bunu belgelemek,

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-4’); });

1.3. Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçlarının kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak ve bunu belgelemek,

1.4. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1.5. Nesne yönelimli programlama, Design Principles, Design Pattern konularında bilgi sahibi olmak,

1.6. Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1.7. Büyük ölçekli ve çok katmanlı uygulamalarda SOAP (XML Web Service) veya REST tabanlı orta katman servislerini geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1.8. Mikro servis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

1.9. ORM konusunda bilgi sahibi olmak ve Entity Framework, Hibernate (NHibernate) ORM araçlarından en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1.10. Temel SQL kullanımı (ANSI SQL) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1.11. Web Teknolojileri (HTML, CSS, Javascript) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1.12. JSON ve XML veri formatları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

1.13. Geliştirilen uygulamanın yayınlanacağı uygulama sunucusunun yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

1.14. Temel sunucu donanım bilgisi sahibi olmak,

1.15. TFS, SVN, GIT gibi kaynak kod yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1.16. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,

1.17. Native ve Hybrid Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

1.18. IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

1.19. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

1.20. MVC, MVVM patternleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1.21. UML konusunda bilgi sahibi olmak ve diyagram oluşturabilmek,

1.22. Tercihen Typescript ve Angular kullanarak responsive ve modüler yapıda SinglePage Application geliştirme ve yönetme konusunda bilgi sahibi olmak,

1.23. Tercihen mobile yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

1.24. Tercihen coğrafi bilgi sistemi yazılımları geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak

1.25. Tercihen PMP (Project Management Professional) sertifikasına sahip olmak,

1.26. Tercihen Elasticsearch konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1.27. Tercihen Oauth2.0 ve OpenId konusunda bilgi sahibi olmak.

2. VERİ TABANI YÖNETİM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar)

2.1. En az 5.000 kullanıcısı bulunan, anlık en az 200 transaction’a sahip veritabanı yönetim sistemlerinde en az 8 (sekiz) yıl veritabanı yöneticiliği yapmış olmak ve bunu belgelemek,

2.2. PostgreSQL ve MS SQL Server veritabanı yönetim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

2.3. Linux işletim sistemleri üzerinde PostgreSQL veritabanı kurmak ve yönetebilmek,

2.4. Transact-SQL (SQL Server) ve PL/pgSQL (PostgreSQL) dillerinden ikisinde de tecrübe sahip olmak. Procedure, Function, Trigger yazabilmek,

2.5. Veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu / normalizasyonu hakkında tecrübe sahibi olmak,

2.6. Veri tabanı üzerinde çalışan SOL cümleciklerini analiz ederek, performans ve kaynak kullanımında optimizasyon yapabilecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2.7. Veri tabanı yedekleme ve yedekten geri dönme (restore) stratejileri oluşturmak konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2.8. Rutin bakım prosedürleri ve planlanmış görevlerin oluşturulması ve sonucunun takip edilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2.9. Veri güvenliği bilgisine sahip olmak, veri güvenliği konularında politikalar oluşturmak ve izlemek konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2.10. Replication, loadbalancing, failovercluster oluşturulması, izlenmesi ve kontrol edilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2.11. İş zekası ve raporlama konularında bilgi sahibi olmak,

2.12. Veritabanı sürüm yükseltme veya güncellemelerinin uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2.13. Veritabanı modelleme ve ER diyagramı oluşturma konusunda bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

2.14. Veritabanı üzerinde yapılan işlemin belirlenen seviyede loglanması ve

izlenmesini sağlayacak yapıları oluşturma konularında bilgi sahibi olmak,

2.15. Coğrafi veri yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak

3. SİSTEM VE NETWORK TAKIM LİDERİ VE ÇÖZÜM MİMARI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar)

3.1. Büyük ölçekli veri merkezlerinde sistem ve ağ mimarileri tasarımı, sistem ve ağ güvenliği konularında en az 8 (sekiz) yıllık tecrübe sahibi olmak,

3.2. Mesleki tecrübenin en az 3 (üç) yıllık bölümünde, Büyük ölçekli veri merkezlerinde sistem ve ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında görev aldığını belgelemek,

3.3. Mesleki tecrübenin en az 3 (üç) yıllık bölümünde, güvenlik duvarı (Firewall), Anti-virüs, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 500 (beşyüz) farklı lokasyonda toplam en az 5000 (beşbin) kullanıcıya hizmet veren bir Bilgi İşlem Merkezinde Network Güvenliği veya Sistem Güvenliği konusunda yönetici (administrator) olarak çalıştığını belgelemek.

3.4. Güvenlik duvarları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu sistemlerin yapılandırma ve yönetimi konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübesi olduğunu belgelemek.

3.5. Saldırı tespit ve engelleme sistemleri (IDS & IPS) hakkında bilgi sahibi olmak ve bu sistemlerin yapılandırma ve yönetimi konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.

3.6. Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya CCIP), Cisco Certified Design Professional (CCDP) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

3.7. Veri iletişim (F/O, SDH, ATM, ADSL, G.HDSL, Metro Ethernet, VPN) altyapılarının planlanması, bağlantılarının yaptırılması, konfigürasyon yapılması, SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında tecrübeli olmak,

3.8. LAN, Wireless LAN, WAN kurulumu ve ağ yönetim sistemleri ile 802.1x ve VPN Protokollerinin yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

3.9. Merkezi ağ/sistem yönetimi ve performans izleme sistemleri, hizmet seviyesi taahhüdü (SLA) yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

3.10. ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak,

3.11. Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

3.12. ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak.

3.13. Microsoft Exchange Server, Active Directory, DNS, DHCP, File Server, CertificationAutorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

3.14. Microsoft veya Linux işletim sistemi ve hizmetlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme, log tutma ve log inceleme ile sınıflandırma tecrübelerine sahip olmak,

3.15. IIS 8 yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans, yetkilendirme, applicationpool yönetimini sağlamak ve clustered IIS sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek,

3.16. Tercihen Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 veya üzeri sertifikasına sahip olmak,

3.17. CEH Sertifikasına sahip olmak,

3.18. Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak,

3.19. Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak,

3.20. Tercihen;

Project Management Professional (PMP) Sertifikasına sahip olmak.

ITILv3 Sertifikasına sahip olmak,

4. KIDEMLİ CBS YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar)

4.1. Java, C# dillerinden birinin kullanıldığı 1000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip CBS projelerinde en az 5 (beş) yıl süre ile yazılım geliştirme uzmanı olarak görev yapmış olmak ve bunu belgelemek,

4.2. Python dili ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4.3. PostgreSQL ve MS SQL Server veritabanlarından en az biri üzerinde coğrafi veri yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4.4. Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4.5. Coğrafi veri tipleri ile coğrafi verinin taşınması ve saklanması için tanımlanan veri formatları hakkında (SHP, GeoJSON,KML,SpatialLite) bilgi sahibi olmak,

4.6. Ticari veya açık kaynak kodlu cross platformlar üzerinde çalışabilen bir coğrafi sunucunun kurulum ve yönetimini yapmak ve bu coğrafi sunucu üzerinden coğrafi veri kaynağına bağlanarak istenilen iletişim standartlarında yüksek performansda veri sunmak konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4.7. WMS, WFS, WMTS vb. gibi OGC tarafından yayınlanmış veri transferi standartları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4.8. Mikro Servis Mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

4.9. GML, CityGML gibi OGC tarafından yayınlanmış veri formatları hakkında bilgi sahibi olmak,

4.10. İstemci taraflı web tabanlı coğrafi veri sunum kütüphanelerden (OpenLayers ve Leaflet) en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4.11. Vektör veri üzerinde yapılan temel coğrafi analizler konusunda tecrübe sahibi olmak,

4.12. Açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak,

4.13. Tematik harita ve/veya yoğunluk haritaları hazırlayabilecek bilgi sahibi olmak,

4.14. SOAP (XML Web Service) veya REST tabanlı orta katman servisleri ile coğrafi veri transferi ve vektör tabanlı coğrafi analizleri yapabilecek tecrübe sahibi olmak,

4.15. Nesne yönelimli programlama, Design Principles, Design Pattern konularında bilgi sahibi olmak,

4.16. Web Teknolojileri (HTML, CSS, Javascript) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4.17. Temel SQL kullanımı (ANSI SQL) ve veritabanı düzeyinde sunulan coğrafi fonksiyonların kullanımı hakkında tecrübe sahibi olmak,

4.18. Yazılım geliştirme hayat döngüleri ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

4.19. TFS, SVN, GIT gibi kaynak kod yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4.20. JSON ve XML veri formatları hakkında bilgi sahibi olmak,

4.21. UML konusunda bilgi sahibi olmak ve diyagram oluşturabilmek,

4.22. MVC, MVVM Pattern’leri hakkında bilgi sahibi olmak,

4.23. Tercihen Elasticsearch konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4.24. Tercihen Oauth2.0 ve OpenId konusunda bilgi sahibi olmak.

4.25. Tercihen Typescript ve Angular kullanarak responsive modüler yapıda SinglePage Application geliştirme bilgisi olmak,

5. KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar)

5.1. Java, C# dillerinden birinin kullanıldığı 3000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip projelerde en az 5 (Beş) yıl yazılım geliştirme uzmanı olarak görev yapmış olmak ve bunu belgelemek,

5.2. Nesne yönelimli programlama, Design Principles, Design Pattern konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5.3. Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5.4. Büyük ölçekli ve çok katmanlı uygulamalarda SOAP (XML Web Service) veya REST tabanlı orta katman servislerini geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5.5. Mikro Servis Mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5.6. ORM Kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak ve Entity Framework, Hibernate (NHibernate) ORM araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

5.7. Geliştirilen uygulamanın yayınlanacağı uygulama sunucusunun yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

5.8. Web Teknolojileri (HTML, CSS, Javascript) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5.9. JSON ve XML veri formatları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5.10. Temel SQL kullanımı (ANSI SQL) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Storedprocedure, function ve trigger yazabilmek,

5.11. MVC, MVVM patternleri hakkında bilgi sahibi olmak,

5.12. Yazılım geliştirme hayat döngüleri ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

5.13. TFS, SVN, GIT gibi kaynak kod yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5.14. UML konusunda bilgi sahibi olmak ve diyagram oluşturabilmek,

5.15. Tercihen Elasticsearch konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5.16. Tercihen Oauth2.0 ve OpenId konusunda bilgi sahibi olmak.

5.17. Tercihen Typescript ve Angular kullanarak responve modüler yapıda SinglePage Application geliştirme bilgisi olmak,

6. LİNUX SUNUCU UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar)

6.1. Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, Fedora, Ubuntu, Centos işletim sistemlerinden en az birinin sistem yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak,

6.2. Shell Scripting kodlama konularında bilgi sahibi olmak,

6.3. DNS, LDAP, FTP, NTP, NFS, SSL, Apache, Nginx ve repo konularında bilgi sahibi olmak,

6.4. SAN konfigürasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak,

6.5. Storage yönetimi, LUN tahsisi, storage sanallaştırma konularında bilgi sahibi olmak,

6.6. LVM oluşturmak, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilmek, disk genişletme ve daraltma işlemlerini uygulama konusunda tecrübe sahibi olmak,

6.7. Vmware ve RHEV sanallaştırma platformu yönetimi konularına tecrübe sahibi olmak,

6.8. Yüksek erişilebilirlik, İş Sürekliliği, felaket kurtarma konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

6.9. CCNA Routing and Switching, CCNA Data Center, CCNA Wireless ve CCNA Security sertifikalarından en az birisine sahip olmak,

6.10. Tercihen ITIL Service Operation hakkında bilgi sahibi olmak,

6.11. Red Hat CertifiedSystem Administrator (RHCSA), Red Hat CertifiedEngineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA, herhangi biri), Red Hat CertifiedVirtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,

6.12. Tercihen sanallaştırma teknolojileri konusunda üreticiden 2013 yılından itibaren (2013 yılı dahil) alınmış sertifikaya sahip olmak.

7. AĞ VE GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar)

7.1. Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde ağ ve güvenlik uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

7.2. Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.lX ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7.3. LAN, WAN & Wireless, Routing, Switching, DHCP konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

7.4. Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

7.5. Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7.6. Loadbalancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7.7. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7.8. Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

7.9. DDOS ataklarını engelleme konusunda tecrübeli olmak,

7.10. Firewall, IPS, WAF, Antivirüs, URL filtering gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir kurumda Ağ ve Güvenlik konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

7.11. CEH (CertifiedEthical Hacker) sertifikasına sahip olmak.

7.12. Penetrasyon / sızma testi, zafiyet tarama sistemleri ve şifreleme konuları hakkında bilgi sahibi olmak,

7.13. Büyük ölçekli intranet ağlarını yönetebilecek seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. SİSTEM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar)

8.1. Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış, olmak ve bunu belgelemek,

8.2. MS Windows Server 2012, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek

8.3. Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda tecrübeye sahip olmak

8.4. Microsoft SQL Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda tecrübeye sahip olmak, Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahip olmak,

8.5. Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda

tecrübeye sahip olmak,

8.6. Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda

tecrübeye sahip olmak,

8.7. Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8/10 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, güncelleme ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

8.8. IIS 8 yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans, yetkilendirme, applicationpool yönetimini sağlamak ve clustered IIS sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek

8.9. Temel seviyede ag bilgisine sahip olmak,

8.10. Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8.11. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 veya üzeri sertifikasına sahip olmak

8.12. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Enterprise DevicesandApps

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Messaging

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Communication

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) SharePoint

9. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI(6 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

9.1. Java, C# dillerinden birinin kullanıldığı 1000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip projelerde en az 3 (Üç) yıl yazılım geliştirme uzmanı olarak görev yapmış olmak ve bunu belgelemek,

9.2. Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9.3. Büyük ölçekli ve çok katmanlı uygulamalarda SOAP (XML Web Service) veya REST tabanlı orta katman servislerini geliştirme konularında tecrübe sahibi olmak,

9.4. ORM Kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak ve Entity Framework, Hibernate (NHibernate) ORM araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

9.5. Temel SQL kullanımı (ANSI SQL) hakkında tecrübe sahibi olmak ve procedure, function ve trigger yazabilmek,

9.6. Geliştirilen uygulamanın yayınlanacağı uygulama sunucusunun yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

9.7. Nesne yönelimli programlama, Design Principles, Design Pattern

konularında bilgi sahibi olmak,

9.8. Web Teknolojileri (HTML, CSS, Javascript) konularında tecrübe sahibi

olmak,

9.9. MVC, MVVM patternleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9.10. Yazılım geliştirme hayat döngüleri ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

9.11. TFS, SVN, GIT gibi kaynak kod yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9.12. JSON ve XML veri formatları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9.13. UML hakkında bilgi sahibi olmak ve diyagram oluşturabilmek,

9.14. Tercihen Elasticsearch konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9.15. Tercihen Oauth2.0 ve OpenId konusunda bilgi sahibi olmak.

9.16. Tercihen Typescript ve Angular kullanarak responsive ve modüler yapıda SinglePage Application geliştirme bilgisi bulunmak,

10. MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

10.1. En az 3 yıl mobil uygulama geliştirme projelerinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

10.2. IOS, Android platformlarından, bu platformlara özel dilleri (Objective-C,

Swift, Java) kullanarak native mobile uygulama geliştirme tecrübesi olmak,

10.3. HTML, CSS, JavaScript konularında tecrübe sahibi olmak,

10.4. Web servis ve REST API’ler hakkında bilgi sahibi olmak ve veri alışverişi için

bu teknolojileri kullanma tecrübesi olmak,

10.5. JSON ve XML veri formatları hakkında bilgi sahibi olmak,

10.6. Yazılım geliştirme hayat döngüleri ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

10.7. TFS, SVN, GIT gibi kaynak kod yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10.8. Kullanıcı Deneyimi ve Mobile Design Patterns, Responsive Design Pattern hakkında bilgi sahibi olmak,

10.9. UML hakkında bilgi sahibi olmak ve diyagram oluşturabilmek,

10.10. Tercihen Visual Studio üzerinde Xamarin kullanarak cross platform (IOS,

Android, Windows) uygulama geliştirebilme bilgi ve tecrübesi olmak,

10.11. Tercihen ApacheCordova ile cross platform (IOS, Android, Windows) uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübesi olmak,

10.12. Tercihen harita tabanlı mobile uygulama geliştirme bilgi ve tecrübesi

olmak,

10.13. Tercihen Typescript ve Angular kullanarak responsive ve modüler

yapıda SinglePage Application geliştirme tecrübesi bulunmak.

SINAVIN BAŞVURU SÜRESİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

A- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

1) Başvurular 02/11/2020 – 09/11/2020 tarihleri arasında

(https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=pdb) internet adresinden yapılacak ve istenilen belgeler taranılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak ibraz edilmesi gerekecektir.

2) Adaylar sadece bir unvan (pozisyon) için başvuru yapabilecektir.

B- İSTENİLEN BELGELER

1) Fotoğraflı öz geçmiş.

2) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği.

3) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği.

4) Genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge.

a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü.

b) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge.

5) Genel şartlar başlığında belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge.

6) Özel şartlarda istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

7) KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı.

8) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge.

9) Nüfus cüzdan fotokopisi.

10) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.

11) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin yazılı beyan.

C- SINAVIN ŞEKLİ, KONUSU, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

SINAVIN ŞEKLİ VE KONUSU

Sınav, sözlü ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Sınavda, adayın başvurduğu unvan/pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer alacaktır. Ayrıca ifade ve temsil

kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının mesleğe uygunluğu

değerlendirilecektir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, programlama dili, yüksek lisans ve dil puanı dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının sonradan anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere; her pozisyon için asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

Sınav sonuçları (www.tkgm.gov.tr) adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR:

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı resmi kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İş bu ilanda yer almayan hususlarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Web Adresi : www.tkgm.gov.tr

e-posta : personel.kadro@tkgm.gov.tr

Bartın Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı

TC.BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yayınlanma Tarihi: 26.10.2020

Çalışma Şekli Geçici / Tam Zamanlı Son Başvuru Tarihi 30.10.2020 İşveren Statüsü Kamu Pozisyon 5

Genel Hususlar ve Özel Şartlar

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-0’); });

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-1’); });

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-2’); });

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) Özel Hususlar:

1- Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçi Belgesine Sahip Olmak.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-3’); });

2- Başvuru sayısının, istenilen personel sayısı kadar veya daha az olması durumunda kura çekilişi yapılmayıp, adaylar mülakata davet edilecektir.

3- 30/04/2021 tarihine kadar çalıştırılmak üzere geçici işçi statüsünde işe alım olacaktır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.