- Reklam -

- Reklam -

4/B’linin aldığı hastalık raporu, 3+1 süresinde değerlendirilir mi?

0 81

SORU: Merhabalar, sözleşmeli öğretmenlerin rapor durumu nasıldır? Mesela 3 ay rapor alan sözleşmeli öğretmenin 3. yılını doldurması ve kadroya geçmesi noktasında bir sıkıntı yaşar mı? Yani kadroya geçerken, rapor alınan süreler sayılır mı?

CEVAP: Sözleşmeli öğretmen istihdamının düzenlendiği 652 sayılı KHK’nın Ek 4. maddesinin 1. ve 7. fıkraları aşağıdaki şekildedir.

“(1) Öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir.

(7) Sözleşmeli öğretmenliğe atanacakların başvuruları, sözlü sınava alınacakların belirlenmesi, sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları, atanmaları ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Milli Eğitim Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.”

652 sayılı KHK’nın uygulama yönetmeliği olan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 24. maddesi aşağıdaki şekildedir.

“İzinler
Madde 24 (1) Sözleşmeli öğretmenler yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli sayılır. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmez.
(2) Sözleşmeli öğretmenlerin hastalık ve mazeret izinleri, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlendiği şekilde verilir.”

Söz konusu yönetmelik hükmünde atıf yapılan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 10. maddesi ise aşağıdaki şekildedir.

“Madde 10- Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.”

Söz konusu maddedeki 30 günlük sınırlama Danıştay Onikinci Dairesinin 11/03/2013 tarihli ve E:2009/3956, K:2013/1443 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26/10/2015 tarihli ve E:2013/1713, K:2015/3762 sayılı kararı ile onanmıştır.

DEĞERLENDİRME

Yuakrıda yer verilen mevzuat hükümlerinde hastalık raporu alınan sürelerin, hizmetten sayılmayacağına dair bir hüküm yer almamaktadır.

Bu bağlamda, 3 ay süre ile rapor alan sözleşmeli öğretmenin raporlu olduğu dönemin, “3 yıl hizmet” hesabında dikkate alınması gerektiğini değerlendiriyoruz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.