- Reklam -

- Reklam -

Adalet Bakanlığı 15 stajyer kontrolör alacak

0 130

Adalet Bakanlığından:

IŞÇI ALIM İLANI

Bakanlığımız merkez teşkilatında umum yönetim hizmetleri sınıfında mahal alan 7 ve 8 inci aşamalarda bulunan on beş (15) adet stajyer kontrolör takımına Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği ile Kamu Hizmetlerine Birinci Sefer Atanacaklar İçin Yapılacak Imtihanlar Hakkında Umumî Yönetmelik kararları doğrultusunda Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek laflı test sonucuna nazaran açıktan atama yapılacaktır.

A) Teste Katılma ve Müracaat Koşulları

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda belirtilen nitelikleri taşımak,

2 – 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1985 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.)

3 – Hukuk yahut hukuk haberine programlarında gereğince nokta veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat, maliye ve işletme ortamlarında meslek için gerekli kültürü veren en az dört yıllık tedrisat yapan yüksek tedrisat kurumlarından birini bitirmiş olmak,

4 2018 ve 2019 yılında A Öbeği Takımlar için gerçekleştirilen Kamu Işçisi Seçme Testinde KPSSP9 ve KPSSP48 puan çeşitlerinin rastgele birinden en az yetmiş (70) ve üzeri puan almış olmak, (Bu iki puan cinsinden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır.)

5 – Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak koşulları aranmaktadır.

B) Imtihana Katılabilmek İçin Gerekli Dokümanlar

1 – Ek-1 Müracaat Formu,

2 – Kamu Işçisi Seçme Testi sonuç evrakı,

3 – Ek-2 Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2 formun “UYARI” kısmında belirtilen hususlara münâsib olarak doldurulması, 2 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili kısmın imzalanması ve EK-2 formu dışında öbür formun kullanılmaması gerekmektedir.)

4 – Mezun olunan mektep diploması ya da muvakkat mezuniyet evrakının aslı yahut onaylı sureti, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin evrak aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Dokümanlarını posta yolu ile teslim edeceklerin doküman fotokopisi göndermeleri kâfi olup, kelamlı imtihana girmeye hak kazanmaları halinde test esnasında doküman asılları ile karşılaştırma yapılacaktır.)

5 – Hukuk Fakültesi harici kısımlardan mezun olanlar için transkript evrakı,

6 – Her türlü iklim ve yolculuk kaidelerine dayanıklı olunduğuna ait yazılı beyan (EK-3),

7 – Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısı ile hazırlanıp imzalanacaktır.)

8 – Askerlik durumunu gösterir doküman.

Eksik doküman ibraz edenler ile posta yoluyla yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmeler ve öbür sebeplerle bu tarihten sonra başvuranların müracaatları dikkate alınmayacaktır.

C) Müracaat Alanı ve Tarihi

Müracaatların istenilen dokümanlarla birlikte 06/01/2020 tarihinden itibaren 20/01/2020 tarihi mesai bitimine kadar “Adalet Bakanlığı Işçi Umumi Müdüriyeti Merkez Teşkilat Büro Müdüriyeti Bakanlıklar/ANKARA” adresine şahsen yahut en geç son müracaat tarihine kadar tıpkı adreste olacak formda posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

D) Teste Katılmaya Hak Kazananların Duyurulması, Testin Biçimi, Alanı ve Tarihi

1 – Kamu Hizmetlerine Birinci Kez Atanacaklar İçin Yapılacak Testler Hakkında Umumî Yönetmeliğin 17 nci hususu doğrultusunda, müracaat kaidelerini taşıyanlar arasından KPSSP9 ve KPSSP48 puan cinslerine nazaran yapılacak sıralama sonucu birinci altmış (60) aday laflı teste katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile tıpkı puana sahip olan adaylar da imtihana kabul edilecektir.

2 – Laflı teste katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

3 – Kelamlı imtihan, Imtihan Konseyi tarafından yapılacaktır.

4 – Laflı testte en az 3 üyenin olumlu oyunu yerler ve üyelerin 100 puan üzerinden yaptığı kıymetlendirme sonucunda not ortalaması en az 70 puana ulaşanlar başarılı sayılırlar.

5 – KPSSP9 ve KPSSP48 puanı ve laflı notunun ortalamasına nazaran en yüksek puandan başlanarak sıralanmak suretiyle sonuncu muvaffakiyet listesi hazırlanır. Bu sıralamaya nazaran başarılı olan birinci 15 aday atanmaya hak kazanır. Notlarda eşitlik olması halinde kazananlar Test Kurulunca kur’a ile belirlenir. Başarılı olduğu halde puan sırasına nazaran ilan edilen takım sayısı kadar atananlardan arta kalanlar müktesep hak tezinde bulunamazlar fakat yedekte kalırlar ve tekrar test açılıncaya kadar boşalacak takımları ve sıralarını beklerler.

6 – Laflı testte, adayın umumi kültürü, fizik ve moral yeteneği, meale ve anlatım kabiliyeti ile tüm vaziyet ve hareketleri değerlendirmeye tabi tutulur.

7 – Kelamlı Test 24/02/2020-25/02/2020 tarihleri arasında saat 9:00’da Harbiye Mahallesi, Tavuskuşu Sk. No: 18 Dikmen/Ankara adresinde bulunan Ankara Hakimevi’nde yapılacak olup, laflı imtihana girecek adayların kimlik evrakları ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

E) Sonuçların Duyurulması

Bu testin müracaattan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak haberlendirme, sonuçların duyurulması ve davetler Bakanlığımızın internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilan yoluyla yapılacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.