- Reklam -

- Reklam -

Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

0 21.825

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aşağıdaki tabloda belirtilen kadroya ilişkin ilanımız iptal edilmiştir.

İLAN

NO

BİRİM

BÖLÜM

KADRO

UNVANI

KADRO

DERECE

KADRO

ADEDİ

ALES

PUAN

TÜRÜ

YDS VE EŞDEĞERİ

AÇIKLAMA

2019

039

Rektörlük

Uzaktan

Eğitim

Uygulama

ve Araştırma

Merkezi

Öğr. Gör

(Uygulamalı

Birim)

3

1

SAYISAL

50

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik veya Bilgisayar Bilimleri bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bu

alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Grafik

işleme programlarından (Photoshop, Illustrator, Corel Draw) en az birini biliyor olmak ve Java veya .Net tabanlı yazılım dillerinden (C#,Oracle,Asp.net, HTML5, CSS3,

JQUERY, JAVASCRIPT) en az birini biliyor olmak.

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 2019-06

Üniversitemiz birimlerine. 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazctc’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliksin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

A) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak şarttır.

2- ALES’tcn en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından cn az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES puanlarının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.

3- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

-Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

-Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkripttc hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkripttc hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

5- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kumrularının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, cn az bir dilde Yükseköğretim Kumlu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

B) SINAV TAKVİMİ, BASVLKV ADRESLERİ V E İLETİŞİM BİLGİLERİ

D) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELCELER

Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylardan istenilen belgeler;

Öğretim Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

1- Başvurulan unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Öğretim Görevlisi Başvuru Formu,

2- Özgeçmiş,

3- ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı,

4- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,

5- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici diplonıa/gecici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak iınzalı/mühürlü olacaktır.)

6- Lisans Transkripti (Mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır. Karekodlu transkrintler kabul edilecektir. Fotokopi olarak sunulan transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre

mazun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.)

7- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,

8- Kimlik Fotokopisi.

9- İlan şartına göre istenilen diğer belgeler.(Scrtifika ve Tecrübe Belgelerinin Aslı veya Onaylı Sureti)

E) DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın (B) kısmında belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır.

2- İlgili birimlere veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

3- Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

4- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvurulan iptal edilecektir.

5- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerle başvuru yapmayan adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.

6- Yurtdışından alınmış diploma Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

7- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı

tebligat yapılmaz.

8- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

E) MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarda öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

11771/2/1-1

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.