- Reklam -

- Reklam -

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 107 sağlık personeli alacak ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak

0 894

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 107 sağlık personeli alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ ) ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 5620 Sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişiklikleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla sözleşmeli personel alınacaktır.

Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği

NİTELİK

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-0’); });

KODU

UNVANI

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

101

Hemşire

24

Ortaöğretim Kuramlarının Hemşirelik Alanı Mezunu olmak.

102

Hemşire

70

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

103

Sağlık

Teknikeri

6

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği veya Tıbbi Laboratuvar Önlisans Programı/Bölümü mezunu olmak

104

Diğer Sağlık Personeli

6

Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Teknisyenliği Alanı mezunu olmak.

105

Diğer Sağlık Personeli

1

Yükseköğretim Kurumlarının Perfüzyon Teknikerliği Önlisans Programı/Bölümü mezunu olmak

Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı değerlendirilecektir. Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı değerlendirilecektir.

Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

1) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. Genel Şartlar:

1. T.C. vatandaşı olmak,

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-1’); });

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasa l düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, s uçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Askerlik Durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-2’); });

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5.657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-3’); });

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru yapılırken, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde https://personelbasvuru.ogu.edu.tr adresinde yer alan online Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması ve aşağıda belirtilen belgelerin ilgili bölüme yüklenmesi gerekmektedir. Adaylar başvuru esnasında sistemin üreteceği referans kodunu mutlaka not ederek yapacakları kontrol işlemleri ve müracaatlarında bu kodu kullanacaklardır. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde aranan genel şartları ve başvurduğu kadroya ait ilanda belirtilen bütün şartları taşımayan ve gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya KPSS puanını ve diğer bilgilerini yanlış, eksik veya hatalı giren adaylar değerlendirme dışı kalacaklardır. Bu şekilde değerlendirme dışı kalan adayların sorumluluğu kendilerine ait olacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmış ve göreve başlatılmış olsalar dahi atamaları iptal edilerek görevlerine son verilerek yapılan her türlü ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.

Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek, başvurular online yapılacaktır.

Üniversitemizde Covid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma sistemi uygulanmakta olup yapılacak telefon aramalarına cevap verilemeyecektir. İlan ile ilgili her türlü bilgi talebi personelbasvuru4b@ogu.edu.tr mail adresine yapılacak ve dönüşler mail ile yapılacaktır.

KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Bu şekilde atanmaya hak kazananların isimleri ve kpss puanları başvuru bitim tarihinden sonra www.ogu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir.

Her kadroya atanacak kişi sayısı kadar yedek bırakılacak, şayet asil ve yedeklerden kontenjan dolmaması halinde diğer sıralamadaki şartları taşıyan adaylar, kadro sayısı tamamlanana kadar puan sırasına göre çağrılacaktır.

İstenilen Belgeler;

– Online Başvuru Formu (https://personelbasvuru.ogu.edu.tr) bilgileri eksiksiz doldurulacaktır. KPSS Puanı kısmına arasında virgül (,) kullanarak sonuç belgesindeki ilgili puanın tam olarak girilmesi gerekmektedir.)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-4’); });

– Diploma veya Mezuniyet Belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti ilgili alana yüklenecektir.)

– 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi online başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.) Kontrol kodu bulunmayan belgeler geçersiz başvuru olarak kabul edilecektir.

– Kimlik Belgesi ilgili alana yüklenecektir.

3016/1-1

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

BAŞVURU TARİHLERİ: 15.04.2020 – 01.06.2020

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-0’); });

ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 30.06.2020 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 5 (beş) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İş Tanımı

Adet

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

Çalışma Süresi

Yazılım Takım Lideri

1

3,0 katına kadar

Tam Zamanlı

Kıdemli Yazılımcı

1

2,4 katına kadar

Tam Zamanlı

Tecrübeli Yazılımcı

2

2,0 katına kadar

Tam Zamanlı

Tecrübeli Sistem Yöneticisi

1

3,0 katına kadar

Tam Zamanlı

ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-1’); });

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)

e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

g) Süresi içinde başvurmak.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-2’); });

ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

Y1 – YAZILIM TAKIM LİDERİ (1 Kişi – 3,0 Katına Kadar)

1. Proje kapsamında ihtiyaçlara göre yazılım mimarisi oluşturma ve yönetme tecrübesine sahip olmalı ve belgelendirebilmelidir.

2. Gereksinimleri belirleyebilmeli, ihtiyaç analizi yapabilmeli ve bu doğrultuda donanım

ve yazılım teknolojileri hakkında kararlar alabilmelidir.

3. Yazılım geliştirme metodolojilerine hakim olmalı, bu bilgileri yazılım geliştirme süreçlerine dahil edebilmelidir.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-3’); });

4. Çok katmanlı yazılım mimarisine göre proje oluşturabilmelidir.

5. Nesne tabanlı programlamanın mantığını kavramış ve bu doğrultuda uygun kodlama yöntemlerini seçebilmelidir.

6. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.

7. Hata ayıklama ve hata kayıtlarını tutma konusunda çözüm önerileri getirebilmelidir.

8. Net Core ve Web Api teknolojilerine hakim olmalıdır.

9. Vue.js veya React.Js kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak.

10. Microsoft SQL ve NoSQL veritabanları hakkında ileri derecede bilgi sahibi olmalıdır.

11. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.

12. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerine hakim olmalıdır.

13. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-4’); });

14. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

15. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.

16. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmalıdır.

17. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

18. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.

19. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

Y2 – KIDEMLİ YAZILIMCI (1 Kişi – 2,4 Katına Kadar)

1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.

2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.

3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.),

4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.

5. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir.

6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.

7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.

8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.

9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.

10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.

11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.

12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.

14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

15. Vue.js veya React.Js kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak.

16. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.

17. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

Y3 – TECRÜBELİ YAZILIMCI (2 Kişi – 2,0 Katına Kadar)

1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.

2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.

3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.)

4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.

5. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir.

6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.

7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.

8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.

9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.

10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.

11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.

12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.

14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

15. İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır.

16. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

S1 – TECRÜBELİ SİSTEM YÖNETİCİSİ (1 Kişi – 3 Katına Kadar)

1. Sunucu sanallaştırma teknolojilerinde (Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.

2. Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.

3. Veri depolama sistemlerinde (IBM, NetApp, EMC vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.

4. Veri yedekleme sistemlerinde (EMC Avamar, Veeam Backup vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.

5. SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.

6. Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmalıdır.

7. Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmalıdır.

8. Linux sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (puppet, ansible, zabbix vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmalıdır.

9. Linux işletim sistemi için betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmalıdır.

10. Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmalıdır.

11. Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory, WSUS, CIFS servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmalıdır.

12. Microsoft Windows sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (SCOM vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmalıdır.

13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.

14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

15. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.

16. Üniversite bilişim altyapısı sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

SINAV KONULARI

NİTELİKLER

KONULAR

Yazılım Takım Lideri

ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# Programlama

Dili, T-SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for ASP.NET, Javascript, Html, Css, Sql Server Veritabanı, .Net Core, React, Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları, Katmanlı yazılım mimarisi, Yazılım Geliştirme metodolojileri

Kıdemli Yazılımcı

ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# programlama

dili, T-SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for ASP.NET, Javascript, Html, Css, Sql Server Veritabanı, .Net Core, React, Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları

Tecrübeli Yazılımcı

ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# programlama

dili, T-SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for ASP.NET, Javascript, Html, Css, Sql Server Veritabanı, Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları

Tecrübeli Sistem Yöneticisi

Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack, Veri depolama sistemleri ve işletimi, SAN sistemleri, Linux işletim sistemleri ve işletimi, Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri, Microsoft

Windows sunucu işletim sistemleri ve işlemleri, Active Directory, WSUS, CIFS servisleri

ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular 15.04.2020 ile 01.06.2020 tarihleri arasında ikcu.edu.tr veya personel.ikcu.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”nun çıktısını alarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 01.06.2020 tarihi mesai bitimine kadar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası 1. Kat) adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. (Belgelerin aslı ibraz edildiği takdirde suretler Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanacaktır)

Başvuru için İstenilen Belgeler

1. Fotoğraflı Başvuru Formu,

2. Özgeçmiş,

3. Onaylı Mezuniyet Belgesi (Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da fotokopisi (Fotokopiler aslı görülerek teslim alınır). QR kodunu içeren E-Devlet çıktısı kabul edilir.)

4. Mesleki Çalışma Sürelerini gösteren belgeler (SGK Hizmet Dökümü, QR kodunu içeren E-Devlet çıktısı kabul edilir)

5. Mesleki Tecrübe Şartını gösteren belgeler (Çalışma Belgesi) (Özel sektör tecrübeliler için yaptığı işin detaylı anlatır imzalı kaşeli onaylı belge)

6. En az iki programlama dilini bildiğini gösteren belgeler (Yazılım dilinin açık olarak belirtildiği transkript ya da yazılım dilinin açık olarak belirtildiği ders içeriği belgesi ya da yazılım dillerinin açık olarak belirtildiği kaşeli ve imzalı çalışma belgesi)

7. Varsa KPSS Sonuç Belgesi,

8. Varsa Yabancı Dil Belgesi

9. Adli sicil belgesi (Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren E-Devlet çıktısı kabul edilir.)

10. Erkek Adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmadığına ilişkin belge (QR kodunu içeren E-Devlet çıktısı kabul edilir.)

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’unun (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0(sıfır) olarak dikkate alınır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır. Sınava girecek adaylar 15.06.2020 tarihinde personel.ikcu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 30.06.2020 tarihinde saat 13:30’da İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası 1. Kat) yapılacaktır.

SINAV ŞEKLİ

Yapılacak sınavlar yazılı olarak yapılacaktır.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.

SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlar, 06.07.2020 tarihinde personel.ikcu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

İlan olunur. 2915/1-1

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.