- Reklam -

- Reklam -

Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 184 sağlık personeli alacak ve Amasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

0 6.798

Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 184 sağlık personeli alacak

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-0’); });

(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(3) Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,

(4) 01.01.1985 ve sonrası doğumlu olmak,

(5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

(6) Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-1’); });

(7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

(8) Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak,

(9) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olup istihdamı yapılacak tüm adaylar Hastanelerimizin laboratuvarlar dışında da farklı ünite ile birimlerinde sağlık teknikeri görev unvanıyla oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerine uygun olarak görevlendirilecektir. Bu pozisyon için çalışma şartlarını kabul etmiş olmak.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI ve YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

(1) Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için 2018 yılı KPSSP93 puan türüne bakılacaktır. Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda yalnızca bu pozisyon için yazılı ve/veya sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecek olup ayrıca duyuru yapılacaktır. Adayların başvurularını nüfus cüzdanı, adet diplomalarının arkalı -önlü ve/ veya geçici mezuniyet belgesini, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir) ve erkek adaylar için askerlik belgesini ilgili unvanda varsa talep edilen sertifika, çalışma belgesi, vb. ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ adresinden internet ortamında başvurularını yapmaları gerekmektedir.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-2’); });

(2) Adayların şahsen ve posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

(3) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

(4) Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacaktır.

(5) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Amasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

04.06.2020 tarih ve 31145 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Öğretim Elemanı kadrolarına ait ilanımızda yer alan; 2020 / 05 -07 sıra numaralı Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosu ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

İlan olunur.

BAŞVURU DETAY NUMARASI

BİRİMİ VE

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-0’); });

BAŞVURU

YERİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM

DALI /

PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

ALES

PUAN

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-1’); });

TÜRÜ

YABANCI DİL PUANI

AÇIKLAMALAR

2020 / 05-07

Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset

Bilimi ve

Kamu

Yönetimi

Siyaset Bilimi

Araştırma

Görevlisi

5

1

Eşit

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-2’); });

Ağı rlık

70

50

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans mezunu olup, Avrupa Birliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapıyor olmak.

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi başvurular, ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1 – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-3’); });

2 – ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES 70 puan olarak kabul edilir. ALES puan geçerlilik süresi sınav sonuç tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.

3 – Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4 – Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir;

– Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

– Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

– Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

– Transkriptte hem 4’lük hem 100’lük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi 4’lük ise Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

5 – Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların lisansüstü azami eğitim süresini aşmamış olması gerekmektedir.

6 – Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.

7 – Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan kararlar uyarınca;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-4’); });

– 06.02.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak, 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin 2547 Sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

– 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

8 – Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

9 – Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

10- Eksik belgesi olan veya belirtilen süre içerisinde Üniversitemize ulaşmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

11 – Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabileceklerdir.

Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvurusu iptal edilecektir.

12 – Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

MUAFİYET:

1 – Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2 – Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

DİLEKÇE VE EKLERİ:

1 – Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://pdb.amasya.edu.tr/formlar- dilekceler/formlar/akademik-formlar)

2 – Özgeçmiş

3 – Nüfus Cüzdanı fotokopisi

4 – Fotoğraf (1 Adet)

5 – ALES Sonuç Belgesi

6 – Yabancı Dil Belgesi – YDS, YÖKDİL veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sonuç belgesi (Meslek Yüksekokulu başvurularında istenmez.)

7 – Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgeleri (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

8 – Lisans Not Transkripti

9 – Yüksek Lisans Tez Özeti

10 – Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğuna dair belge (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

11 – Hizmet Belgesi (Kamu Kurumunda halen çalışmakta olanlar ve ayrılmış olanlar)

12 – Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

13 – Adli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.