- Reklam -

- Reklam -

Hazine ve Maliye Bakanlığı 100 Uzman Yardımcısı Alacak

0 141

Kaynak ve Maliye Bakanlığından:

KAYNAK VE MALİYE BILIRKIŞI YARDIMCILIĞI GİRİŞ IMTIHANI İLANI

I- IMTIHANA AIT MALUMATLAR:

Kaynak ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan yekun 100 Kaynak ve Maliye Mütehassıs Yardımcısı takımı için giriş imtihanı yapılmak suretiyle aşağıda belirtilen sahalarda ve sayılarda Ankara ve İstanbul’da vazife yapmak üzere Kaynak ve Maliye Mütehassıs Yardımcısı alınacaktır.

TABLO 1:

KISIM (ALAN)

ALAN KOD

VAZIFE MEKANI

KONTENJAN

HUKUK

HUK-1

ANKARA

8

İKTİSAT

İKT-1

ANKARA

12

İŞLETME

İŞL-1

ANKARA

11

MALİYE

MLY-1

ANKARA

6

MILLETLERARASI BAĞLANTILAR

ULİ-1

ANKARA

3

EKONOMETRİ

EKO-1

ANKARA

10

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MAK-1

ANKARA

2

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİL-1

ANKARA

4

SANAYI MÜHENDİSLİĞİ

END-1

ANKARA

7

TABLO 2:

KISIM (ALAN)

ALAN KOD

HIZMET NOKTASI

KONTENJAN

HUKUK

HUK-2

İSTANBUL

2

İKTİSAT

İKT-2

İSTANBUL

12

İŞLETME

İŞL-2

İSTANBUL

11

İSTATİSTİK

İST-2

İSTANBUL

2

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİL-2

İSTANBUL

1

SANAYI MÜHENDİSLİĞİ

END-2

İSTANBUL

9

Imtihan düzenlenen yerler ve vazife alanları TABLO 1 ve TABLO 2′ de gösterilmiştir. Adaylar tercihlerini hizmet yapmak istediği Vilayet’e nazaran tek tablodan ve meydandan yapacaktır. Adaylar, her iki tablo ve tabloda konum verilen sahalar itibarıyla farklı ayrı değerlendirilecektir.

II- TEST TARİHİ VE BÖLGESI:

a) Giriş imtihanı, Ankara’da yapılacaktır.

b) Giriş imtihanının tarihi, giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların imtihana giriş alanları Kaynak ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sahifesinde imtihandan en az 10 gün evvel ilan edilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

III- TESTE MÜRACAAT KAIDELERI:

Kaynak ve Maliye Mütehassıs Yardımcılığı giriş testine başvuracak adaylarda son müracaat tarihi (07/02/2020) itibarıyla aşağıdaki umum ve şahsi kurallar aranır.

A- Umumî Koşullar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda belirtilen umumi koşulları taşımak,

b) Giriş imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının 1. günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal malumatlar, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, muhabere fakülteleri ile başka fakültelerin yahut bunlara denkliği Üniversite Konseyi tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki talim kurumlarının TABLO 1 ve TABLO 2’de belirtilen tahsil kısımlarından (bölümlerinden) mezun olmak,

ç) İngilizce lisanına ait olarak yapılan Yabancı Lisan Haberi Seviye Tespit Testinden (YDS) yahut buna denkliği T.C. Yüksek Tedrisat Konseyi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve milletlerarası geçerliği bulunan gayrı bir testten en az 70 puan aldığına yönelik beğenilen evraka sahip olmak,

d) ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Işçisi Seçme Testlerine (KPSS) katılmış ve kişisel kaideler kısmında belirtilen muteber puana sahip olmak,

e) Başvuruyu müddeti içerisinde yapmış olmak.

B- Şahsi Koşullar

a) Hukuk yeri için;

Hukuk kısmı mezunu olmak,

KPSSP-4 puan tipinden en az 75 puan almış olmak,

Müracaatta bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya nazaran HUK-1 sahasında birinci 32,

HUK-2 sahasında birinci 8 aday içerisinde bulunmak,

b) İktisat sahası için;

İktisat kısmı mezunu olmak,

KPSSP-14 puan tipinden en az 75 puan almış olmak,

Müracaatta bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya nazaran İKT-1 yerinde birinci 48,

İKT-2 ortamında birinci 48 aday içerisinde bulunmak,

c) İşletme ortamı için;

İşletme kısmı mezunu olmak,

KPSSP-25 puan cinsinden en az 75 puan almış olmak,

Müracaatta bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya nazaran İŞL-1 yerinde birinci 44,

İŞL-2 meydanında birinci 44 aday içerisinde bulunmak, ç) Maliye meydanı için;

Maliye kısmı mezunu olmak,

KPSSP-19 puan cinsinden en az 75 puan almış olmak,

Müracaatta bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya nazaran MLY-1 yerinde birinci 24

aday içerisinde bulunmak,

d) Milletlerarası Bağlantılar ortamı için;

Milletlerarası Bağlar kısmı mezunu olmak,

KPSSP-34 puan tipinden en az 75 puan almış olmak,

Müracaatta bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya nazaran ULİ-1 yerinde birinci 12 aday içerisinde bulunmak,

e) Ekonometri yeri için;

Ekonometri kısmı mezunu olmak,

KPSSP-13 puan tipinden en az 75 puan almış olmak,

Müracaatta bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya nazaran EKO-1 meydanında birinci 40 aday içerisinde bulunmak,

f) İstatistik ortamı için;

İstatistik kısmı mezunu olmak,

KPSSP-12 puan tipinden en az 75 puan almış olmak,

Müracaatta bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya nazaran İST-2 yerinde birinci 8 aday içerisinde bulunmak,

g) Makine Mühendisliği yeri için;

Makine Mühendisliği kısmı mezunu olmak,

KPSSP-1 puan cinsinden en az 75 puan almış olmak,

Müracaatta bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya nazaran MAK-1 sahasında birinci 8 aday içerisinde bulunmak,

ğ) Bilgisayar Mühendisliği ortamı için;

Bilgisayar Mühendisliği kısmı mezunu olmak,

KPSSP-1 puan tipinden en az 75 puan almış olmak,

Müracaatta bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya nazaran BİL-1 sahasında birinci 16, BİL-2 ortamında birinci 4 aday içerisinde bulunmak,

h) Sanayi Mühendisliği sahası için;

Sanayi Mühendisliği kısmı mezunu olmak,

KPSSP-1 puan çeşidinden en az 75 puan almış olmak,

Müracaatta bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya nazaran END-1 sahasında birinci 28, END-2 ortamında birinci 36 aday içerisinde bulunmak,

gereklidir.

IV-SINAV BAŞVURUSU:

a) TABLO 1’de vazife mekanı Ankara olan yerler, TABLO 2’de ise hizmet tarafı İstanbul olan meydanlar gösterilmiştir. Adaylar, TABLO 1 yahut TABLO 2’de yan verilen meydanlardan yalnızca bir adedini, alan kodunu belirtmek suretiyle tercih edebilecektir.

b) Giriş testi başvurusu, 27/01/2020 tarihinden 07/02/2020 günü mesai saati bitimine (Saat 17:30) kadar Kaynak ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sahifesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

c) Diploma, varsa denklik evrakı ve YDS yahut buna denkliği bulunan öbür imtihan sonuç evrakı taratılarak müracaat esnasında yüklenecektir. Gerek görülmesi halinde, adaylardan istenecek evraklara müracaat sahifesinde bölge verilecektir.

ç) Müracaat Formunun imzalı bir örneği ile onaylı eklerinin; bu duyuruda yan verilen “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese elden teslim edilmesi yahut posta yoluyla gönderilmesi zaruridir. Postadaki gecikmeden ötürü devranında ulaşmayan müracaatlar sürece konulmaz.

V- IMTIHAN BIÇIMI:

Giriş testi, laflı yolla yapılacaktır.

Adaylar, TABLO 1 ve TABLO 2’de taraf verilen her bir alan için munfasıl farklı olmak suretiyle KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanacak ve kontenjan sayısının en çokça dört katı aday giriş testine çağırılacaktır. Son sıradaki adayla birebir puanı alan adaylar da giriş imtihanına çağırılacaktır.

VI- IMTIHAN MEVZULARI:

Giriş testi hususları yerler itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Hukuk Ortamı: Hukukun Temel Unsurları, Yönetim Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı),

Uygar Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Kararları Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, İş ve Içtimaî Güvenlik Hukuku,

b) İktisat Sahası: Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Iktisadı, Memleketler arası İktisat, Para-Banka, Ekonometri,

c) İşletme Yeri: Temel İşletme Kavramları, İşletme Idaresi, Üretim ve Finans Idaresi, İşletme Finansmanı, Mali Tablolar Tahlili, Muhasebe,

ç) Maliye Yeri: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Finansmanı), Maliye Siyaseti, Muhasebe,

d) Memleketler arası Bağlar Yeri: Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Siyaseti, Milletlerarası Hukuk,

e) Ekonometri Yeri: En Küçük Kareler Idaresi, Regresyon Modellerinin Temel Varyansları, Çoklu Regresyonda Varsayım ve Çıkarsama Sıkıntıları, Olağan Devir Serileri Modelleri, Temel İstatistik,

f) İstatistik Ortamı: Mümkünlük Hesapları, Örnekleme Teknikleri, Hengam Serileri Tahlili, Stokastik Süreçler,

g) Makine Mühendisliği Sahası: Mukavemet, Dinamik, İmalat, Termodinamik, Isı Aktarımı, Akışkanlar Mekaniği, Denetim,

ğ) Bilgisayar Mühendisliği Meydanı: Bilgisayar Programlama, Matematik ve Mühendislik Pratikleri, Data Tabanı Idaresi, Bilgisayar Ağları, Data Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Malumat Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği,

h) Sanayi Mühendisliği Ortamı: Yöneylem Araştırması, Sistem Tahlili, Üretim Idare Sistemi, Üretim Planlaması, Idare Malumat Sistemleri, Finansal Muhasebe.

VIII-DEĞERLENDİRME:

Giriş testinde adaylar;

a) Imtihanına katıldığı sahanın bahislerine ait malumat seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, tabir yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe münasipliği, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Umumi yetenek ve umum kültürü,

e) Ilmî ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yanlarından munfasıl münferit puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirilir.

Giriş imtihanını başarmış sayılmak için encümen yönetici ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş puan olması mecburidir.

Her alan (TABLO 1 ve TABLO 2’de taraf verilen her bir alan münferit farklı kıymetlendirilmek suretiyle) için en yüksek puandan başlamak üzere yapılan muvaffakiyet sıralamasına nazaran ilan edilen takım sayısı kadar aday asıl, bunun en ziyade yarısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir. Puanların tıpkı olması halinde sırasıyla giriş imtihanına başvurduğu KPSS puanı ve yabancı lisan puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.

Giriş imtihanında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak oluşum etmez.

VIII-ATAMA:

Giriş testinde başarılı olan adaylar, imtihan başvurusu esnasında tercihte bulunduğu Ankara yahut İstanbul İl’inde vazife yapmak üzere Bakanlık merkez teşkilatı hizmet ünitelerine atanacaktır.

IX-DİĞER HUSUSLAR:

a) Adaylar, imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve beğenilen bir kimlik evrakını (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü dokümanı yahut pasaport) yanlarında bulunduracaktır.)

b) Giriş imtihanını kazananlardan müracaat formunda gerçeğe münafi beyanda bulunduğu tespit edilenlerin test sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

c) Gerçeğe uymaz beyanda bulunduğu yahut doküman verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

ç) 07/02/2020 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar ulaşmayan müracaatlar dikkate alınmayacağından, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek yahut oluşabilecek öteki aksaklıkları göz önüne alarak, müracaatlarını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

İlan olunur.

Muhabere Haberleri:

Adres:

Kaynak ve Maliye Bakanlığı Işçi Umumî Müdüriyeti

Imtihan Hizmetleri Bürosu 3. Kat Oda No:308

Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA

Tel : 0 (312) 415 20 54 – 415 20 55

Faks : 0 (312) 425 04 43

11807/1-1

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.