- Reklam -

- Reklam -

İstanbul Tersane Kom. Engelli Personel Alım İlanı

0 21.826

PENDİK HİZMET MERKEZİ

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI
Son Müracaat Tarihi : 10 Ocak 2020
Yayınlanma Tarihi : 06 Ocak 2020

Umum Kaideler ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Umum Hususlar:

1) Talep kurallarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR vilayet müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından yahut https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak müracaat yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, birebir kamu kurum ve kuruluşunun birden ziyade işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda yalnızca bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim seviyesindeki emekçi taleplerine, durumu talep koşullarına uyan ve talebin yayımlandığı anda beğenilen olan ilgili KPSS puan çeşidinden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Tıpkı eğitim seviyelerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle savaşta malul sayılmayacak biçimde yaralanan personel taleplerine müracaatlarda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu insanların EKPSS/KPSS’ye girmiş olmaları kafidir. Fakat, kariyer meslek taleplerine müracaat yapacak engellilerden ilgili KPSS puan tipinden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS’ye tabi engelli personel taleplerine müracaat yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak müracaat yapacaklarını müracaat esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Müracaat müddeti bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi müracaat esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Müracaat vadesi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS’ye tabi personel taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli evraklardan başlanmak suretiyle öncelik doküman tarihlerine nazaran açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek halde oluşturulan en son listeler imtihan yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere müracaat yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak çalışanların yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep kurallarına iyi tüm müracaat sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve gereksinim duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenecektir.

9) Taleplere müracaat yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ait olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleksel evrak, yabancı lisan kuralı vb. evraklarını talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Doküman teslim tarihi ve konumu, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup alanlarına sıralamada mekan alan gayrı şahıslar dahil edilebilecektir.

10) Test gün, saat ve alanı ile teste katılmaya hak kazanan adaylar, emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildirim mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile başkaca tebligat yapılmayacaktır.

11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulundukları daima yahut muvakkat işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, imtihana katılmayan, işi reddeden yahut kamuda mütemadi personel statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarının emekçi taleplerine yapılan müracaatlarda insanların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan bir numara yerleşim bölgesi adresi dikkate alınacaktır.İlçe, vilayet yahut yer seviyesinde yayımlanan emekçi taleplerinin müracaat müddeti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı alana taşıyan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdüriyetinde sürecin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yan içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Malumatları Raporunu müracaat müddeti içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

13) Gerçeğe ters doküman verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması sürecinin iptaline ait İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları saklıdır.

B) Kişisel Hususlar:

Değerli Ihtar: Tahsil Durumu Önlisans, Lisans seviyesinde olan adaylar Yönetmelik mucibince EKPSS’ ye tabi olduğundan müracaat yapamaz.

KIŞISEL HUSUSLAR

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Kişisel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
 2. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşını aşmamış olmak.
 3. İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen kısımlardan son müracaat tarihi itibarıyla mezun olmak.
 4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık günahlarından mahküm olmamak,
 5. Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 6. Terör örgütleriyle aksiyon birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve menşelerini bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
 7. Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak.
 8. Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak yahut muaf olmak).
 10. Rastgele bir içtimaî güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak.
 11. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci unsurunun bir numara fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir dokümana sahip olmak.
 12. Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulundukları ilana Ulusal Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, teste katılmayan, işi reddeden yahut kamuda mütemadi personel statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
 13. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca hizmetinden yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
 14. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir işyeri ve bir meslek koluna) müracaat yapabilir. Birden ziyade ilana müracaat yapanlar ile Ulusal Savunma Bakanlığında yahut ecirleri umum bütçeden ödenen bir işyerinde çalışmakta olan personellerden müracaat edenlerin müracaatları, kabul edilmeyecektir.
 15. Açık iş konumları için sözlü/uygulamalı imtihan yapılacaktır. Teste açık iş gücü ölçüsünün 4 katı nispetinde aday kabul edilecektir. Teste girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü ölçüsünün 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yoluyla belirlenecektir.
 16. Kura çekimi İstanbul Tersanesi Komutanlığı Işçi Yemekhanesinde (Liman Caddesi No.2 Alt Kaynarca Pendik/İSTANBUL) 21 Ocak 2020 tarihinde saat 08.30’da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı teste girmeye hak kazanan adaylara ilişkin liste Ulusal Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım bildirim niteliğinde olup adaylara ayrıyeten bildiri yapılmayacaktır.
 17. İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. Ama kura çekimini izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden ziyade olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği nispette aday kura çekim salonuna alınacaktır.
 18. Talep kurallarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların müracaatları idarece sonlandırılacaktır.
 19. Kura sonucuna nazaran imtihana girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ait olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleksel doküman vb. dokümanları denetim edilecektir. Bu maksatla teste girmeye hak kazanan adaylara evrak denetimi yapılacaktır. Doküman denetimi tarihleri ve tarafları Ulusal Savunma Bakanlığı resmi internet sahifesinden ilan edilecektir. Bu duyuru bildiri niteliğinde olup adaylara ayrıyeten bildirim yapılmayacaktır. Doküman denetimine asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar evrak denetimine gelirken, dokümanların asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.
 20. Evrak denetimi sonucunda, günahlı evrak yahut eksik doküman nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın tarafına, kurada yedek olarak seçilen birinci sıradaki evrakı tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı imtihana kabul edilecektir.
 21. Doküman denetimi ve teslimini müteakip imtihan gün, saat ve yanı ile teste katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin liste Ulusal Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Bu duyuru, bildiri mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile başkaca tebligat yapılmayacaktır.
 22. Sözlü/uygulamalı imtihan, adayların başvurdukları meslek koluna ait mesleksel haber ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.
 23. Sözlü/uygulamalı testte tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden pahalandırılacak olup, adayların atanmaya esas muvaffakiyet puanı ve muvaffakiyet sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.

24. Yapılacak imtihandan sonra başarılı olan adaylardan “işe alınacağı meslek kolunda” yürürlükte bulunan Yönetmeliklere makul ve çalıştırılamayacağı işler kısmı kesinlikle dolu ve istihdam gayeli alınmış engelli sıhhat şurası raporu sunmaları istenecek. Tüm bu özelliklere sahip engelli raporu 6331 sayılı Kanunun 15.maddesinin 1.fıkrasının (1), (2) ve (3) bentleri gereği işyeri doktorunca incelenecek ve inceleme sonrası bireye uygundur/uygun değildir raporu düzenlenecektir.

Meslek Haberleri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Tipi
Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi)

KişiselBilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Uzunluk Aralığı Kilo Aralığı
Bayan 18—30 (10.01.2002 – 6.01.1990 tarihleri arasında doğan kişiler)
Erkek 18—30 (10.01.2002 – 6.01.1990 tarihleri arasında doğan kişiler)

Tahsil Malumatları

Umumi Ünite Ismi Umum Kısım Ismi Tahsil Seviyesi
Lise ve Dengi Mektep Elektrik – Elektronik Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Mektep Endüstriyel Elektronik Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Mektep Endüstriyel Mekanik Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Mektep Elektronik Teknolojisi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Mektep Elektrik Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Mektep Denetim ve Enstrümantasyon Teknolojisi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Mektep Otomatik Kumanda Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Mektep Mekatronik Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kura Haberleri

Kura Yanı Kura Tarihi Kura Saat Dilimi
İstanbul Tersanesi Komutanlığı / Liman Caddesi No:2 Pendik İstanbul 21.01.2020 Gün Boyunca (09:00 – 18:00)

Çalışma Adresi Haberi

Konum :

Çalışma Adresi : KAYNARCA /İSTANBUL
34890 PENDİK
İSTANBUL / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah Kazaları :İSTANBUL/MERKEZ, SULTANGAZİ, ARNAVUTKÖY, BEYLİKDÜZÜ, ESENYURT, BAŞAKŞEHİR, ÇEKMEKÖY, SANCAKTEPE, ATAŞEHİR, ESENLER, TUZLA, SULTANBEYLİ, MALTEPE, GÜNGÖREN, BAHÇELİEVLER, BAĞCILAR, AVCILAR, BAYRAMPAŞA, ÜMRANİYE, PENDİK, KÜÇÜKÇEKMECE, KAĞITHANE, BÜYÜKÇEKMECE, ZEYTİNBURNU, ÜSKÜDAR, ŞİŞLİ, ŞİLE, SİLİVRİ, SARIYER, KARTAL, KADIKÖY, GAZİOSMANPAŞA, FATİH, EYÜP, ÇATALCA, BEYZADE, BEYKOZ, BEŞİKTAŞ, BAKIRKÖY, ADALAR

Öbür Malumatlar

Patron Tipi Kamu
Yekun Açık İş Sayısı 1
Çalışma Biçimi Daimi / Tam Vakitli

PENDİK HİZMET MERKEZİ

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI
Son Müracaat Tarihi : 10 Ocak 2020
Yayınlanma Tarihi : 06 Ocak 2020

Umumî Koşullar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Umum Hususlar:

1) Talep kurallarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR vilayet müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından yahut https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak müracaat yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, birebir kamu kurum ve kuruluşunun birden çokça işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda yalnızca bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim seviyesindeki emekçi taleplerine, durumu talep kaidelerine uyan ve talebin yayımlandığı anda tasdikli olan ilgili KPSS puan çeşidinden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Birebir eğitim seviyelerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle savaşta malul sayılmayacak halde yaralanan emekçi taleplerine müracaatlarda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu insanların EKPSS/KPSS’ye girmiş olmaları kafidir. Lakin, kariyer meslek taleplerine müracaat yapacak engellilerden ilgili KPSS puan çeşidinden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS’ye tabi engelli personel taleplerine müracaat yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak müracaat yapacaklarını müracaat esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Müracaat müddeti bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi müracaat esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Müracaat vadesi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS’ye tabi personel taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli evraklardan başlanmak suretiyle öncelik evrak tarihlerine nazaran açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek halde oluşturulan kesin listeler test yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere müracaat yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak personellerin yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep koşullarına iyi tüm müracaat sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve muhtaçlık duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenecektir.

9) Taleplere müracaat yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ait olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleksel doküman, yabancı lisan koşulu vb. dokümanlarını talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Doküman teslim tarihi ve konumu, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yanlarına sıralamada nokta alan başka şahıslar dahil edilebilecektir.

10) Imtihan gün, saat ve konumu ile imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildiri mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile başkaca tebligat yapılmayacaktır.

11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulundukları mütemadi yahut süreksiz işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, imtihana katılmayan, işi reddeden yahut kamuda daima personel statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel taleplerine yapılan müracaatlarda bireylerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan bir numara yerleşim konumu adresi dikkate alınacaktır.İlçe, vilayet yahut ortam seviyesinde yayımlanan emekçi taleplerinin müracaat mühleti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı bölgeye taşıyan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdüriyetinde sürecin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı nokta içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Malumatları Raporunu müracaat müddeti içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

13) Gerçeğe ters doküman verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması sürecinin iptaline ait İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları saklıdır.

B) Hususî Hususlar:

Kıymetli Ikaz: Tahsil Durumu Önlisans, Lisans seviyesinde olan adaylar Yönetmelik mucibince EKPSS’ ye tabi olduğundan müracaat yapamaz.

ŞAHSI HUSUSLAR

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Şahsi Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
 2. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşını aşmamış olmak.
 3. İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen kısımlardan son müracaat tarihi itibarıyla mezun olmak.
 4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı günahlar, anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı günahlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, günahtan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak,
 5. Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 6. Terör örgütleriyle hareket birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve menşelerini bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
 7. Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak.
 8. Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak yahut muaf olmak).
 10. Rastgele bir içtimaî güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak.
 11. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci unsurunun 1. fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir dokümana sahip olmak.
 12. Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulundukları ilana Ulusal Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, imtihana katılmayan, işi reddeden yahut kamuda daima emekçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
 13. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca hizmetinden yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
 14. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir işyeri ve bir meslek koluna) müracaat yapabilir. Birden ziyade ilana müracaat yapanlar ile Ulusal Savunma Bakanlığında yahut fiyatları umumi bütçeden ödenen bir işyerinde çalışmakta olan çalışanlardan müracaat edenlerin müracaatları, kabul edilmeyecektir.
 15. Açık iş durumları için sözlü/uygulamalı test yapılacaktır. Imtihana açık iş gücü ölçüsünün 4 katı nispetinde aday kabul edilecektir. Imtihana girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü ölçüsünün 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yoluyla belirlenecektir.
 16. Kura çekimi İstanbul Tersanesi Komutanlığı Işçi Yemekhanesinde (Liman Caddesi No.2 Alt Kaynarca Pendik/İSTANBUL) 21 Ocak 2020 tarihinde saat 08.30’da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı imtihana girmeye hak kazanan adaylara ilişkin liste Ulusal Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım bildiri niteliğinde olup adaylara başkaca bildirim yapılmayacaktır.
 17. İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. Gelgelelim kura çekimini izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden çokça olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği orantıda aday kura çekim salonuna alınacaktır.
 18. Talep kaidelerini taşımadığı sonradan anlaşılan adayların müracaatları idarece sonlandırılacaktır.
 19. Kura sonucuna nazaran imtihana girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ait olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleksel evrak vb. dokümanları denetim edilecektir. Bu maksatla teste girmeye hak kazanan adaylara evrak denetimi yapılacaktır. Doküman denetimi tarihleri ve noktaları Ulusal Savunma Bakanlığı resmi internet sahifesinden ilan edilecektir. Bu duyuru bildiri niteliğinde olup adaylara ayrıyeten bildirim yapılmayacaktır. Doküman denetimine asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar evrak denetimine gelirken, dokümanların asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.
 20. Doküman denetimi sonucunda, günahlı doküman yahut eksik doküman nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın mekanına, kurada yedek olarak seçilen birinci sıradaki evrakı tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı teste kabul edilecektir.
 21. Doküman denetimi ve teslimini müteakip test gün, saat ve alanı ile imtihana katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin liste Ulusal Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Bu duyuru, bildiri mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.
 22. Sözlü/uygulamalı test, adayların başvurdukları meslek koluna ait mesleksel haber ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.
 23. Sözlü/uygulamalı imtihanda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden pahalandırılacak olup, adayların atanmaya esas muvaffakiyet puanı ve muvaffakiyet sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.

24. Yapılacak imtihandan sonra başarılı olan adaylardan “işe alınacağı meslek kolunda” yürürlükte bulunan Yönetmeliklere münasip ve çalıştırılamayacağı işler kısmı kesinlikle dolu ve istihdam maksatlı alınmış engelli sıhhat heyeti raporu sunmaları istenecek. Tüm bu özelliklere sahip engelli raporu 6331 sayılı Kanunun 15.maddesinin 1.fıkrasının (1), (2) ve (3) bentleri gereği işyeri doktorunca incelenecek ve inceleme sonrası bireye uygundur/uygun değildir raporu düzenlenecektir.

Meslek Haberleri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Tipi
Pantograf Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)

KişiselBilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Uzunluk Aralığı Kilo Aralığı
Bayan 18—30 (10.01.2002 – 6.01.1990 tarihleri arasında doğan kişiler)
Erkek 18—30 (10.01.2002 – 6.01.1990 tarihleri arasında doğan kişiler)

Tahsil Malumatları

Umum Ünite Ismi Umumi Kısım Ismi Tahsil Seviyesi
Lise ve Dengi Mektep Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Mektep CNC Kısmı Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Mektep Makine Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Mektep Tesviye Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kura Malumatları

Kura Mekanı Kura Tarihi Kura Saat Dilimi
İstanbul Tersanesi Komutanlığı / Liman Caddesi No:2 Pendik/İstanbul 21.01.2020 Gün Boyunca (09:00 – 18:00)

Çalışma Adresi Malumatı

Mahal :

Çalışma Adresi : KAYNARCA /İSTANBUL
34890 PENDİK
İSTANBUL / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah Kazaları :İSTANBUL/MERKEZ, SULTANGAZİ, ARNAVUTKÖY, BEYLİKDÜZÜ, ESENYURT, BAŞAKŞEHİR, ÇEKMEKÖY, SANCAKTEPE, ATAŞEHİR, ESENLER, TUZLA, SULTANBEYLİ, MALTEPE, GÜNGÖREN, BAHÇELİEVLER, BAĞCILAR, AVCILAR, BAYRAMPAŞA, ÜMRANİYE, PENDİK, KÜÇÜKÇEKMECE, KAĞITHANE, BÜYÜKÇEKMECE, ZEYTİNBURNU, ÜSKÜDAR, ŞİŞLİ, ŞİLE, SİLİVRİ, SARIYER, KARTAL, KADIKÖY, GAZİOSMANPAŞA, FATİH, EYÜP, ÇATALCA, BEYZADE, BEYKOZ, BEŞİKTAŞ, BAKIRKÖY, ADALAR

Gayrı Haberler

Patron Tipi Kamu
Yekun Açık İş Sayısı 1
Çalışma Formu Daimi / Tam Vakitli

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.