- Reklam -

- Reklam -

İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 8 işçi alacak

0 36.205

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM IŞÇISI IMTIHAN İLANI

Üniversitemiz Malumat Süreç Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 6 ıncı hususuna uyarınca 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Haber Süreç Ünitelerinde Sözleşmeli Bilişim Işçisi İstihdamına Ait Esas ve Yollar Hakkında

Yönetmelik” uyarınca 8 (sekiz) adet sözleşmeli bilişim çalışanı alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve kelamlı teste katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8 inci hususu mucibince 2018 KPSS B Öbeği P3 puan çeşidindeki puanının yüzde yetmişi ile yabancı lisan puanının (YDS) yüzde otuzunun yekunu esas alınarak yapılacak sıralamaya nazaran en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak işçi sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan yahut evrak ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı lisan evrakı ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır. (Sıralamaya nazaran son sıradaki adayla birebir puanı alan adaylar da teste katılmaya hak kazanacaklardır.)

I-BAŞVURU KAIDELERI;

A-GENEL KAIDELER; (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda yazılı umumi koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Üniversite Konseyi’nce kabul edilmiş yurt dışındaki üniversite kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Üniversite Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki üniversite kurumlarından mezun olmak. (Bu unsurda belirtilen üniversite mezunları aylık brüt akit fiyat tavanının 2 katı ödenecek konumlar için müracaat yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin suramı ve idaresi konusunda fiyat tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, başkaları için en az 5 yıllık mesleksel tecrübeye sahip bulunmak

(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim işçisi olarak 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut birebir Kanunun 4’üncü hususunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile şahsi kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle emekçi statüsünde bilişim işçisi olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri) hizmet müddetlerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

e) Bilgisayar muhit ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi güvenliği hakkında malumat sahibi olmaları kaydıyla şimdiki programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Doküman olarak öğrenilen programlama lisanlarının belirtildiği onaylı lisans yahut lisansüstü transkript evrakı yahut mezun olunan kısımdan alınan eğitimi yapılan programlama lisanlarını belirten onaylı yazı, çalışılan alandan alınan ve kullanılan programlama lisanlarını gösteren onaylı yazı yahut eğitim kurumlarından alınan kurs iştirak sertifikaları üzere evraklar kabul edilir.

g) Güzel kademede yazılı / kelamlı İngilizce bilmek,

h) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Haber Süreç Ünitelerinde Sözleşmeli Bilişim Çalışanı İstihdamına Ait Esas ve Yordamlar Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve vesair kuralları kabul etmek,

i) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş yahut muaf olmak.

j) Mevcut projelere/yazılımlara süratli adapte olmak ve geliştirmek, güçlü muhabere ve sorun çözme yeteneklerine sahip olmak,

k) Ağır iş ortamında, küme içinde çalışma ve paylaşım fikrini benimsemek,

l) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak.

m) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

B-ÖZEL KURALLAR;

a) YAZILIM GELİŞTİRME BILIRKIŞISI (.NET) (3 Kat) Bu takımda 5 (beş) işçi istihdam edilecektir

Çok uygun kademede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme haber ve becerisine sahip olmak.

Kurumsal web tabanlı pratik geliştirme hususlarında tecrübeli olmak,

CSS, JavaScript, HTML üzere web teknolojilerinde deneyimli olmak,

Responsive pratik geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

.NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC mevzularında deneyimli

Unit test konusunda haber sahibi olmak,

Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) bahislerinde haber sahibi olmak,

Web servisleri, SOAP, REST, WCF üzere teknolojiler hakkında malumat sahibi olmak.

Olgu tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

Oracle yahut MSSQL Server veritabanı sistemlerinde tatbik geliştirmiş olmak.

İleri seviyede PLSQL yahut T-SQL haberine sahip olmak,

Versiyon Denetim Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak

En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.

Tercihen;

Yüksek lisans mezunu olmak.

b) YAZILIM GELİŞTİRME MÜTEHASSISI (.NET) (2 Kat) Bu takımda 2 (iki) işçi istihdam edilecektir.

.NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme malumat ve becerisine sahip olmak.

Kurumsal web tabanlı pratik geliştirme bahislerinde tecrübeli olmak,

CSS, JavaScript, HTML üzere web teknolojilerinde deneyimli olmak,

.NET Framework 4.5, ASP, .NET, C#, WPF, MVC mevzularında deneyimli

Unit test konusunda malumat sahibi olmak,

Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) hususlarında haber sahibi olmak,

Web servisleri, SOAP, REST, WCF üzere teknolojiler hakkında malumat sahibi olmak,

Data tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

Oracle yahut MSSQL Server veritabanı sistemlerinde tatbik geliştirmiş olmak.

PLSQL yahut T-SQL haberine sahip olmak

Versiyon Denetim Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak,

En az 3 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.

Tercihen;

PHP ile yazılım geliştirmiş olmak.

c) İŞ ANALİSTİ (2 Kat) Bu takımda 1 (bir) işçi istihdam edilecektir.

İş tahlili, süreç modelleme ve kurumsal iş akışları konusunda en az 3 yıl tecrübeli olmak.

Program Destek, Analist ve Yazılım Ekipleri arasında uyum tecrübesi olmak.

Kalite Idaresi, Dokümantasyon ve ISO standartları konusunda haberli olmak.

İş süreçleri geliştirme, tasarım ve simülasyon araçları (QPR, Visio) konusunda haberli olmak.

Nesneye yönelik tahlil, tasarım, yazılım dokümantasyonu ve raporlama mevzularında deneyimli olmak.

Girişimlerinin tahlili, tasarımı ve test aşamalarının her birinde tecrübe sahibi olmak.

Olgu tabanı modelleme malumatına sahip olmak.

UML diyagramları ile modelleme haberine sahip olmak.

Tercihen;

Yüksek lisans mezunu olmak.

Büyük Ölçekli bilişim girişimlerinde, yazılım tahlili ve fizibilite süreçlerinde hizmet yapmış olmak.

5 yıl ve üzeri bilişim bölümü tecrübesi sahibi olmak.

II- MÜRACAAT HALI, İSTENİLEN DOKÜMANLAR, MÜRACAAT KONUMU VE TARİHİ a) Müracaat Biçimi, Noktası ve Tarihi

Müracaatlar 06/01/2020 ile 20/01/2020 tarihleri arasında http://www.istanbul.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Işçisi İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan dokümanlarla birlikte, 20/01/2020 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi Işçi Daire Başkanlığı Beyazıt-Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek yahut son müracaat tarihinde anılan adreste olacak formda postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

b) İstenilen Dokümanlar

a. Müracaat formu (Fotoğraflı)

b. Lisans diploması yahut mektep çıkış dokümanının aslı yahut noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.)

c. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir evrak.

d. Isimli sicil dokümanı (Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır.)

e. UMUMÎ KURALLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) hususunda belirtilen mesleksel tecrübeyi gösterir evrak (Mesleki tecrübe müddetlerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

f. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge.

g. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

h. Özgeçmiş

i. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır).

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ

DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının on (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresiwww.istanbul.edu.trinternet adresinde 24/01/2020 tarihinde ilan edilecek ve başvuru sahiplerine e-posta yolu ile sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

1. Proje Yönetimi

2. Yazılım Mühendisliği

3. Veritabanı sorgulama, tasarımı ve yönetim sistemleri

4. Programlama Dilleri (C#, SQL, PL/SQL,.NET)

5. Yazılım mimarisi

6. Bilgi Güvenliği

7. İşletim Sistemleri

8. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular

9. Web Programlama ve teknolojileri

10. Pozisyonla ilgili diğer konular,

İş Tanımı

Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları

Yazılım Geliştirme Uzmanı

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 sırasında

belirtilenler

İş Analisti

1, 3, 5, 6, 8, 9, 10 sırasında

belirtilenler

Yazılı sınav, 04/02/2020 tarihinde saat 10:00- 12:30 Saatleri arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ek Bina 1 Süleymaniye Mah. Besim Ömerpaşa Cad. No:13, Kat: 2,

IK 201 Nolu Salon, Beyazıt / İstanbul adresinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav tarihi ve yeri ise

yazılı sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisindewww. İstanbul. edu.trinternet adresinde ilan edilecek ve başvuru sahiplerine e-posta yolu ile sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V-DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 50 puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır. Yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VI – SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisindewww. İstanbul. edu.trinternet adresinde ilan edilecek ve e-posta yolu ile adaylara sonuç bildirimi yapılacaktır. Uygulamalı sınav sonuçları da yine www.istanbul.edu.trinternet adresinde ilan edilecek ve e-posta yolu ile adaylara sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII-SÖZLEŞME ÜCRETİ

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının B) bendinde yer alan özel şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

İlan olunur.

2/1-1

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.