- Reklam -

- Reklam -

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı

0 120

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

TALIM ELEMANI İLANI / 2019-03

Üniversitemize; 2547 sayılı Üniversite Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. unsurunda belirtilen umum kurallar ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Talim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan ile Giriş Testlerine Ait Yöntem ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” kararları mucibince tedrisat elemanı alınacaktır.

Müracaat için gerekli dokümanlar ve ayrıntılı haber Üniversitemizin www.kilis.edu.tr adresinde mevcuttur.

Umumi kaideler

(1) Tedrisat Üyesi Dışındaki Tedrisat Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan ile Giriş Imtihanlarına Ait Metot ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamındaki talim elemanı takımlarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen kaideleri taşımak,

b) ALES’ten en az 70, Üniversite Konseyi tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi test muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön kıymetlendirme ve en son kıymetlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Üniversite Heyeti tarafından belirlenen bilirkişilik sahalarındaki talim vazifelisi takımları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı lisan puan barajlarının üzerinde bir puanı minimum puan olarak belirleyebilirler.

(3) Ön kıymetlendirme ve en son kıymetlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Üniversite Konseyi kararıyla belirlenir. Gayri not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine üniversite kurumlarının senatoları karar verir.

(4) Adaylarda, yabancı lisanla eğitim ve talim yapılan programlardaki tedrisat vazifelisi takımlarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim lisanında; bilim yeri yabancı lisanla ilgili takımlara yapılacak talim vazifelisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Üniversite Kanununun 5 inci unsurunun 1. fıkrasının (ı) bendi uyarınca farz yabancı lisan dersini vermek üzere talim hizmetlisi takımlarına yapılacak atamalarda ilgili lisanda; üniversite kurumlarının memleketler arası bağlantılar ile yabancı lisanla ilgili uygulamalı ünitelerinde istihdam edilecek talim hizmetlisi atamalarında, en az bir lisanda Üniversite Heyeti tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 80 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puana sahip olma kuralı aranır.

(5) Üniversite kurumları, bu Yönetmeliğe tabi talim elemanı takım ilanlarında lisans yahut lisansüstü mezuniyet ortamları ile ilan edilen ortama ilişkin ilmî, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belli bir adayı tanımlayan kişisel kaideler koyamazlar.

(6) İlanlarda, ortamında tecrübe sahibi olmak kuralının, hangi tahsil seviyesinden sonrasına ilişkin olduğu, sınırlı bir adayı tanımlamayacak formda belirtilir.

Kişisel kurallar

(1) (Mülga cümle:RG-3/10/2019-30907) (…) Devlet üniversite kuramlarının araştırma hizmetlisi takımlarına müracaatlarda tezli yüksek lisans, doktora yahut sanatta yeterlik eğitimi talebesi olmak koşulu aranır.

(2) Üniversite kurumlarında tıpta bilirkişilik ve tıpta yan kısım bilirkişilik eğitimi yapmakta olan tabip yahut kompetan tabip araştırma hizmetlileri, bilirkişilik eğitimlerini tamamladıklarında kompetan olduklarının Sıhhat Bakanlığına bildirildiği tarihten sonraki birinci Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının kurumlarına bildirim edildiği tarihe kadar kurumları ile ilişikleri kesilmeksizin araştırma vazifelisi olarak hizmet yapmaya devam ederler.

(3) (Değişik:RG-3/10/2019-30907) Tedrisat vazifelisi takımına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans kademesine sahip olmak yahut lisans ve yüksek lisans raddesini birlikte veren programlardan mezun olmak koşulu aranır.

(4) (Değişik:RG-3/10/2019-30907) Meslek yüksekokullarının Üniversite Heyeti tarafından belirlenen bilirkişilik ortamlarındaki tedrisat hizmetlisi takımlarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans raddesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla ortamında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak koşulu aranır.

Muafiyet

(1) Doktora yahut tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte bilirkişilik ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Üniversite Konseyi tarafından belirlenen bilirkişilik ortamlarına atanacak olanlarda, üniversite kurumlarında tedrisat elemanı takımlarında çalışmış yahut çalışmakta olanlarda merkezi test kaidesi aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı hususunun dördüncü fıkrası kapsamındaki talim vazifelisi takımları haricindeki talim elemanı takımlarına yapılacak müracaatlarda yabancı lisan kaidesi aranmaz.

Öncelikli meydanlardaki araştırma hizmetlisi takımlarına atamalar

(1) Tedrisat üyesi dışındaki tedrisat elemanı takımları için Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen ek atama müsaadelerinin en ziyade yüzde yirmisi kadar ek atama müsaadesi, Üniversite Şurası tarafından belirlenen öncelikli meydanlarda araştırma vazifelisi takımında lisansüstü eğitim yaptırılması emeliyle üniversite kurumlarına tahsis edilebilir. Bu kapsamda ilan edilen araştırma vazifelisi takımları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön kıymetlendirme sonucunda giriş imtihanına katılmaya hak kazananlar için, giriş testi kelamlı olarak yapılır. Kelamlı giriş testi jürisi en az bir talim üyesi diğer bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç talim üyesinden oluşur. Laflı imtihan sonucu 70 puanın altında puan ortamlar, en son kıymetlendirme aşamasına geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan kıymetlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır.

Müracaat için gerekli dokümanlar

1- Fotoğraflı Müracaat Dilekçesi( www.kilis.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

2- Özgeçmiş (CV)

3- Lisans / Lisansüstü mezuniyet / öğrencilik durum belgeleri(e-devletten alınabilir.)

4- Lisans /Lisansüstü Eğitim Transkripti (onaylı)

5- ALES ve Yabancı Lisan Sonuç Evrakı (YDS yahut muadili)

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

7- Kamuda çalışıyor ya da çalışmışlığı varsa onaylı hizmet dokümanı, tecrübe kaidesi aranması halinde tecrübe vadesi (SGK hizmet dökümü) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile ilgili dokümanlar,

8- Erkek adaylar için askerlik durum dokümanı

Müracaat evraklarının son müracaat tarihi mesai bitiminden evvel ilgili ünitede olması gerekmektedir. Vadesi içinde yapılmayan müracaatlar ve eksik dokümanlı evraklar kabul edilmeyecektir. Müracaatlar, takımı ilan edilen üniteye şahsen yahut posta ile yapılacaktır. Postada geciken müracaat belgeleri kabul edilmeyecektir. Imtihanlarla ilgili imtihan bölgesi ve saati malumatları test sonuçları ile kazanan adaylarla ilgili haberler internet sitemiz üzerinden duyurulacak olup, yapılan duyurular adaylara bildirim edilmiş sayılacaktır. Adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır. Testin kazanılması durumunda, evrakların asıllarının ya da noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zaruridir. Adaylar ilan edilen takımlardan sadece birine başvurabilir.

Araştırma Vazifelisi takımlarına 2547 sayılı Üniversite Kanununun 50/D hususu uyarınca atama yapılacaktır.

Başvuran adayların koşullarının müsait olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak yahut yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Ünite

Kısmı

Anabilim Kısmı

Unvanı

ALES

Puan Tipi

Kademe

Adet

Açıklama

Mühendislik-

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Malumatı Abd

Araştırma

Hizmetlisi (Öncelikli Alan)

SAYISAL

5

1

Mimarlık lisans mezunu olup mimarlık yerinde tezli yüksek lisans ya da müracaat yapılacak anabilim kısmında doktora yapıyor olmak. Tezli yüksek lisans talebelerinin araştırma hizmetlisi takımına atanması halinde bu şahıslara eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı meydanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır.

Mimarlık Tarihi Abd

Araştırma

Vazifelisi (Öncelikli Alan)

SAYISAL

5

1

Mimarlık lisans mezunu olup mimarlık yerinde tezli yüksek lisans ya da müracaat yapılacak anabilim kısmında doktora yapıyor olmak. Tezli yüksek lisans talebelerinin araştırma vazifelisi takımına atanması halinde bu insanlara eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı yerlerde doktora eğitimi yaptırılacaktır.

Yapı Haberi Abd

Araştırma

Hizmetlisi (Öncelikli Alan)

SAYISAL

5

1

Mimarlık lisans mezunu olup mimarlık yerinde tezli yüksek lisans ya da müracaat yapılacak anabilim kolunda doktora yapıyor olmak. Tezli yüksek lisans talebelerinin araştırma vazifelisi takımına atanması halinde bu şahıslara eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı yerlerde doktora eğitimi yaptırılacaktır.

Teknik Bilimler

Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve Kent Planlama

Tapu ve Kadastro Pr.

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

SAYISAL

SÖZEL

4

1

Harita Mühendisliği yahut Kent ve Yer Planlama Kısımlarının birisinden lisans mezunu olup harita mühendisliği sahasında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Mimarlık ve Kent Planlama

Tapu ve Kadastro Pr.

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

SAYISAL

SÖZEL

5

1

Coğrafya lisans mezunu olup kent coğrafyası sahasında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.