- Reklam -

- Reklam -

Vakıfbank’taki hisse devri, personel açısından ne anlama geliyor?

0 123

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Hisselerinden, Diğer Mülhak Vakıflara Ait Olanları Hariç Olmak Üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün İdare ve Temsil Ettiği (A) ve (B) Grubu Hisselerin Hazineye Devredilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1814) bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

24.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6-12’nci maddeleri, 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu’nda aşağıda belirtilen değişiklikler yapmış; Kararnamenin 6’ncı maddesinin 2’inci fıkrasında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Banka ortaklık yapısında temsil ettiği %43,00’ü (A) Grubu ve %15,51’i (B) Grubu olmak üzere toplam %58,51’lik payına ilişkin aşağıdaki düzenleme getirilmiştir:

“Banka hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait olanları hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği (A) ve (B) Grubu hisselerin tamamı Banka tarafından üç ayrı firmaya yaptırılan değerleme çalışmasının sonuç bölümlerinde belirtilen değerlerin ortalaması göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen beher hisse değeri üzerinden hesaplanacak bedel karşılığında Hazine’ye devredilir ve bedeli belirlenen hisselerin tamamı Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir hafta içinde Hazine Müsteşarlığı adına Banka pay defterine kaydedilir. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen devir bedeli karşılığında eşit tutarda beş farklı vadeli kira sertifikası, devir tarihi valörlü olmak üzere, bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hisse sahibi vakıfları temsil eden Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ihraç edilir. İhraç edilen kira sertifikalarından ilki iki ay vadeli, geri kalan dört kira sertifikası ise ilk kira sertifikasının itfa tarihini izleyen sırasıyla bir yıl, iki yıl, üç yıl ve dört yıl vadeli olarak ihraç edilir.”

Yapılan bu düzenleme sonrasında bugünkü devir işlemi ile Vakıflar Bankasındaki kamu payı %50 nini üzerine çıkmıştır. Kamu personeli açısından ise bu yeni bir hak doğurmaktadır.

Şöyle ki, bir çok kanunda, bir kurumun kamu kurum veya kuruluşu olup olmadığı ile buralarda çalışanların hukuki statüsü hala mülga 217 sayılı KHK’nın 2 nci maddesi kapsamına girip girmediği çerçevesinde çözüme kavuşturulmaktadır.

Mülga 217 sayılı KHK’nın 2 nci maddesi, “Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:
a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,
b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,
c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,
e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır.”
hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen düzenlemelerden önce Vakıfbank 217 sayılı KHK’nın kapsamında sayılmıyordu. 2012 tarihli haberimiz için tıklayınız.

Bu düzenlemeden sonra, örneğin;

– 3 Mayısta çıkan “Geçici Görevlendirme Yönetmeliği” çerçevesinde bu bankadan bir personel veya bu bankaya bir personel geçici olarak görevlendirilebilecek;
– Eşi Vakıfbank’ta çalışan sözleşmeli personel “kamu personeli olan eş” hakkından yararlanarak tayin isteyecek,
– Mevzuatlarda “kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süresi” ibaresi içine Vakıfbank da girecektir.

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.